Mula Roek - มูลฤกษ์

Back to the list
Identification
Inv No: 
002_028
Bundles: 
2
Catalog No: 
TGC Wat Pa Sak Noi, Sankamphaeng, Chiang Mai, No. 20.055.03
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
มูลฤกษ์ผูกต้น / นิทานฤกษ์ผูกต้น // มูลฤกษ์ผูก 2 แล
Uniform Thai title: 
มูลฤกษ์
Uniform title (transliterration): 
mūla ṛkṣ
Uniform title (transcription): 
Mula Roek
Author Thai script: 
?
Scribe Thai script: 
ไชยาวุฒิ อธิการสมภารวัดป่าสักน้อย
Donator / sponsor (Thai script): 
ปฐมมูลศรัทธาหมายมี อ้ายน้อยเป็นเค้าพร้อมด้วยภริยา ลูกเต้าทุกคน [ผูก 2]
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1292
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1930
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1292 ตัว [ พ.ศ. 2473] ปีกดสะง้า เดือน 4 ขึ้น 5 ค่ำ วัน 7 [ เสาร์]
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดป่าสักน้อย
Beginning and end: 
[ผูกต้น] a. นโม ตสฺสตฺถุ นมามิ พุทฺธํ ติรตนตฺตยํ ทิสปาโมกฺขาจริยํ อหํ สตฺตวีสตินกฺขตฺตนิทานวจนํ วกฺขามิ อหํ อันว่าข้า ตนชื่อว่าทิศาปาโมกขอาจารย์…
z. …ฤกษ์นี้ อตฺติยกฺข อสฺส ผิบ่ควรเป็นพ่อหมอขับผี แลหมอยาหายพยาธิแห่งคนทั้งหลาย บ่วุฒิจำเริญ จักมี อายุ บ่หื้อ เป็นไปนานได้ มักว่าจักมีอายุสั้นพลันตายชะแล ฤกษ์ลูกนี้มีทรงสัณฐานเป็นดั่งตีนชอง 4 แจ่งนั้นก็ว่าแล…
[ผูก 2] a. นโม ตสฺสตฺถุ สุชนนฺตุ โภนฺโต โสตุชนพหุชนา นกฺขตฺตนิทานํ อุตตรผลคุณี นาม วกฺขามิ อาจริโย ตโต ทรนฺติ…
z. …คันว่า จุติตายจากอัตภาพอันเป็นคนก็ได้เอาเมือเกิดในปราสาทวิมานฝูงอันหันมานี้ ก็หากได้เสวยทิพยสมบัติ อยู่กับเทวดาได้ 500 นางเป็นบริวารอยู่มีอายุนานได้ 500 ปีทิพย์ก็มีแล…
Foliation / pagination: 
Phuk 1 : 1B-18B (Northern Thai figures) 1-18. Phuk 2 : 1B-19B(Northern Thai figures) 1-19