Tamnan Takong Hongsawadi - ตำนานตะโก้งหงษาวดี

001_001
ต่ำนานเกสาธาตุ / ตำนานเกสาธาตุ / ต่ำนานทะคงหงสาวดี

Tamnan Phra Non Khon Muang - ตำนานพระนอนขอนม่วง

001_002
ต่ำนานพระนอนขอนม่วงหาดแม่ทะเยิง / ต่ำนานพระเจ้านอนขอนม่วงแม่หาดทะเยิง

Tamnan Ang Salung - ตำนานอ่างสลุง

001_003
ธัมม์ต่ำนานอ่างสลุง / ต่ำนานธาตุพระบาท / ต่ำนานพื้นเชียงใหม่เชียงดาว / ต่ำนานดอยอ่างสลุงเชียงดาว

Tamnan Phra That Chom Thong - ตำนานพระธาตุจอมทอง

001_004
ตำนานพระธาตุจอมทอง

Tamnan Phra That Lamphun lae Tamnan Wat Ton Kaeo - ตำนานพระธาตุลำพูนและตำนานวัดต้นแก้ว

001_005
ทำนานพระธาทเจ้าลำพุรแลทำนานวัดต้นแก้ว

Tamnan Phuen Mueang Lanna - ตำนานพื้นเมืองล้านนา

001_006
ตำนานพื้นเมืองล้านนาเชียงใหม่ ละพุน เชียงแสน

Tamnan Nopburi Mueang Ping Chiang Mai - ตำนานนพบุรีเมืองพิงเชียงใหม่

001_007
ต่ำนานนพบุรีเมืองพิงเชียงใหม่

Tamnan Wat Phra Kaeo Don Tao - ตำนานวัดพระแก้วดอนเต้า

001_008
ตำนานวัดพระแก้วดอนเต้าเวียงดิน / นิทานตำนานวัดพระแก้วเวียงดินเมืองกุกกุฏนคร / ตำนานพระแก้วดอนเต้า

Tamnan Phra Chao Ton Luang Phayao - ตำนานพระเจ้าตนหลวงพะเยา

001_009
ตำนานพระเยา / ตำนานพระชินธาตุมุณีราชถปันนา / ตำนานพระมหาพุทธรูปเจ้าตนหลวงเมืองพระยาว

Tamnan Yonaka Chiang Saen - ตำนานโยนกเชียงแสน

001_010
ตำนานโยนกนครชัยบุรีศรีช้างแส่น / ตำนานนิทานเมืองโยนกนครราชธานีชัยบุรีศรีเชียงแสน / ตำนานเมืองโยนกนครราชธานีชัยบุรีศรีช้างแส่น / ธัมม์ตำนานโยนกนครเชียงแสน