Pathom Kap - ปฐมกัป

Back to the list
Identification
Inv No: 
012_003
Bundles: 
2
Catalog No: 
TGC Wat Ban Hong, Ban Hong, Lamphun, No. 13.009.04
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ปฐมกัป ผูกต้น, ปฐมกัป ผูก 2
Uniform Thai title: 
ปฐมกัป
Uniform title (transliterration): 
paṭhama kălpa
Uniform title (transcription): 
Pathom Kap
Scribe Thai script: 
นันทภิกขุ
Donator / sponsor (Thai script): 
ด้วยผลอานิสงส์อันข้าได้สร้างเขียนยังปฐมกัปดวงนี้ ขอหื้อเป็นผลอานิสงส์ตัวข้าชื่อว่านันทภิกขุด้วยตนถึงพ่อ แม่พี่น้องทั้งหมู่ทั้งมวลชู่ผู้ชู่คนแด่เทอะ
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1187
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1825
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1187 ตัว [ พ.ศ. 2368] ปีดับเร้า เม็งวัน 2 [จันทร์] ไทยก่าเป้า ยามกลองแลง; phuk 2: วัน 3 [อังคาร] ไทยสะง้า ยามกลองงาย
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดบ้านโฮ่งหลวง
Beginning and end: 
Phuk 1:
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เอกํ สมยํ กิร ปถตรํ กเถสิ โลเกถาตีติ อิทํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปุพฺเพ อตฺตโน ทานปารมิโย
อนุสฺสริตฺวา อารพฺภ กเถสิ ฯ สาธโว ดูกราสัปปุริสทั้งหลาย สตฺถา อันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแห่งเรา วิหรนฺโต อันอยู่
เชตวเน ในป่าเชตวันอาราม อารพฺภ ก็ปรารภ อตฺตโน ทานปารมิโย ซึ่งทานบารมีแห่งตน...
z. …เต นทิโย อันว่าแม่น้ำทั้งหลายฝูงนั้น สนฺทนฺติ ก็ไหลไป เตสํ ตโต แต่หว่างดอยทั้งหลายฝูงนั้นแล้ว แลน้ำทั้งมวล
นั้นก็ไหลไปสู่แม่น้ำอโนดาตสระอันนั้นทั้งมวลแล จนฺทิมา สุริโย จ อันว่าพระจันทร์แลพระสุริยะอาทิตย์ก็ดี คจฺฉติ แลไป
ปทกฺขิเณน ด้วยลวงขวางกล้ำใต้แลกล้ำเหนือก็ดีก็ส่องแจ้งในดอยทั้ง 4 น่ั้นแล ผิว่าพระจันทร์แลพระอาทิตย์บ่ไปในทิศ
ทั้งสองก้ำนั้น ก็บ่ส่องแจ้งในหว่างดอยอันนั้นแล้ว…
Phuk 2:
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เตน เหตุดั่งอั้น โส สโร อโนตถาโห นาม ชื่ออันว่าอโนดาตสระแล โส สโร อันว่าสระนั้น อุทกปฺปาทิ
ก็เกิดมี มโนหรสิโล อันว่าแผ่นหินมโนศิลาทั้งหลายก็ดี มสาณสฺสปาทีนิ ด้วยสิ่งมีต้นว่า เต่าแลปลาทั้งหลาย ก็มีวรรณะ
ดั่งแก้วผลึกนั้นแล สระอันนั้นหาหยากเย่ือแลเปือกตมบ่ได้แล สระอันนั้นมีท่าแล้วด้วยขั้นไดแก้วทั้งมวล อันราบเพียงงาม
โหนฺติ ก็มีหั้นแล…
z.…จงหื้อมหาอานนท์ระนึกคึดถึงบารมีธรรมคำสอนแห่งกูพระตถาคตอย่าหื้อเศษหลอเทื่อ เพื่อหื้อแจ้งแก่สูท่านทั้งหลาย
เทอะ ตุมฺเห อันว่าสูท่านทั้งหลาย ลิขิถ จงเขียน อิทํ ปิฏกํ ยังธรรมปิฎกคำสอนกูดวงนี้ วตฺถาปตฺเต จ ในแผ่นผ้าก็ดี
โปตฺถเก จ ในใบลานก็ดี ปรัมปราหื้อสืบๆ ไปตราบต่อเท่า 5,000 พระวัสสาพุ้นเทอะ ตุมฺเห อันว่าสูท่านทั้งหลายฝูงจัก
เทศนาโผดแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายมีคน แลเทวบุตร แลเทวดาทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้แล…
Foliation / pagination: 
Phuk 1: 1B-23B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-12B ใบต้น ก-ก ปลาย, 13B-23B ข ต้น-ขํ - 1B (Northern Thai figures) 1 Phuk 2: 1B-14B (alpha. order in N. Thai) 1B-7B ค ต้น-เค, 8B-14B ฆิ-โฆ้ั