Tamnan Wat Suan Dok - ตำนานวัดสวนดอก

Back to the list
Identification
Inv No: 
011_012
Bundles: 
printed book
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานวัดสวนดอก
Uniform Thai title: 
ตำนานวัดสวนดอก
Uniform title (transliterration): 
taṃnān văT svn Tàk
Uniform title (transcription): 
Tamnan Wat Suan Dok
Author Thai script: 
ผู้เรียบเรียง : พระท้าวสุนธอร ภจจะกิจ เจ้าอาวาสวัดพันตอง [พระอธิการสุนทรพจนกิจ สุนฺทโร พ.ศ.2470-2480]
Scribe Thai script: 
Printed : พิมพ์ที่ โรงพิมพ์อเมริกัน ถนนเจริญเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 6,000 เล่ม
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
2474
Era (manuscript): 
BS
Date (AD): 
1931
Calendar Thai script: 
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2474
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดบ้านปาง
Beginning and end: 
a. ปุบฺผารามา ติตวตฺถุํ ปวกฺขามิ บัดนี้เป็นโอกาศอันดี จักกล่าววัตถุนิทานตำนานวัดบุปผารามสวนดอก อันโบราณา-
จารย์เจ้าหากบอกไว้สืบสายมา เอกํ สมยํ ยังมีในกาลสมัยคราบหนึ่ง ภควา อันว่าพระพุทธเจ้า วิหรติ ก็อยู่ เชตวเน ใน
เชตวนอารามแห่งนายอนาถบิณฑิกัสสะมหาเศรษฐีหากสร้างแปงหื้อเป็นทาน เอกทิวสํ ยังมีในวันหนึ่ง ออกวัสสาแล้ว พระ
ก็พาภิกขุสังฆะทั้งหลาย 4 ตน คือว่า มหาอานนทเถร แลโสนุตตรเถร แลอุตตรเถร รตนเถรเป็นบริวาร…
z. …เรื่อเรืองพราว หีดดวงดาวเป็นหว่างดูกระจ่างงามตา กั้งกลางสารูปพระพุทธาสถิตตั้งอยู่เป็นที่เทพพานระเข้ามาสู่นบ
น้อมไหว้กราบทูลท่าน วชิรปากาโร รัตนบัลลังการงามผ่องแผ้ว สุวณฺณมณีกา ประดับด้วยคำแลแก้วรุ่งเรืองไรเป็นที่บูชา
ไฟดวงดอกไม้นบน้อมไหว้พระทรงญาณ ในการที่สร้างมหาวิหารแลพระมหาเจติยะธาตุ กับทั้งบริเวณอาวาสวัดสวนดอก
ไม้บุปผาเสี้ยงรัชฏา 65,406 รูปีปลายเศษ หื้อเป็นบุญเขตทุนท่าน ก็มีด้วยประการดังกลาวมานี้แลนา…
Foliation / pagination: 
0003-0021 (Northern Thai figures) 1-29