Tamnan Mai Maha Pho - ตำนานไม้มหาโพธิ์

Back to the list
Identification
Inv No: 
012_011
Bundles: 
1
Catalog No: 
TGC Wat Ban Hong, Ban Hong, Lamphun, No. 13.010.03
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานไม้มหาโพธิ์เจ้า, ตำนานไม้มหาโพธิ์
Uniform Thai title: 
ตำนานไม้มหาโพธิ์
Uniform title (transliterration): 
taṃnān mai2 mahā bodhi"
Uniform title (transcription): 
Tamnan Mai Maha Pho
Scribe Thai script: 
กาวิไช
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1269
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1907
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1269 ตัว [ พ.ศ. 2450] ปีเมืองเม็ด วัน 7 [เสาร์]
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดบ้านโฮ่งหลวง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา อยํ มคฺโค มหาโพธิ โสรสฺสติ สาธโว ฟังรา โสตุชนะ สัปปุริสะทั้งหลาย
อยํ มคฺโค อันว่าหนทางตั้งแต่สมุทรไปวันตกช้วยเหนือไปด้วยสะเภาไปได้ 10 วันจึงไปรอดเกาะอัน 1 ชื่อว่า จริยะเกาะ
ก่อนแล ตั้งแต่นั้นไปลำดับด้วยบ้านทั้งหลายมีบ้านไกลกันได้แลเดือนเป็นบ้านอัญติดถีย์ทั้งมวลเป็น 6 เดือน ไปด้วยตีน
ดอยแล…
z. …จงหื้อเอากันคอยตั้งประสาทหูดาฟังตามคราวทางคอยน้อมไหว้ เติมว่าไกลก็เสมอเหมือนดั่งอยู่ใกล้แล ได้รักษาใน
สำนักที่ใกล้หื้อใส่ใจคารวะครบยำแยงแท้ไปไจ้ๆ ก็จักได้ปล่อยพ้นจากภัยใหญ่ 5 ประการ ก็จักมีอายุมั่นยืนยาว บ่เศร้า
บ่รีบเข้าสู่มรณา หื้อได้กระทำทานศีลาไปไจ้ๆ หื้อเป็นที่ใกล้แก่เนรพานในท่ามกลางปางเมื่อพระอริยเมตเตยเจ้าตนอัน
จักลงมาเป็นพระภายหน้าบ่อย่าชะแล…
Foliation / pagination: 
1B-11B (alphabetical order in Northern Thai figures) 1-11