Tamnan Khun Tham - ตำนานขุนธรรม

Back to the list
Identification
Inv No: 
013_007
Bundles: 
1
Catalog No: 
TGC Wat Intharam, Hot, Chiang Mai, No. 13.004.06
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานขุรธมม์
Uniform Thai title: 
ตำนานขุนธรรม
Uniform title (transliterration): 
taṃnān khun dharma
Uniform title (transcription): 
Tamnan Khun Tham
Scribe Thai script: 
ลังกา วิราโส
Donator / sponsor (Thai script): 
ลังกา วิราโส อุทิศบุญแก่พ่อแม่ และญาติทั้งหลายในวงศ์ตระกูล
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1283
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1921
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1283 ตัว [พ.ศ. 2464] ปีระกา ไทยปีรวงเร้า เดือน 1 แรม 8 ค่ำ วัน 2 [จันทร์] ยามกลองแลง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดอินทาราม
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ศรีสวัสดี จุลศักราชได้ 1299 ตัว ปีเมืองไค้ เดือน 6 ออก 13 ค่ำ เม็งวัน 6ไทยดับเป้า สวัสดี ยังมีพระยา
ตน 1 ลุกทิศตำบลหนใดมาก็บ่รู้แจ้ง ก็ลวดปรากฏกับครูบายังวัดป่าโห่งเมืองภานห้ัน ครูบายังวัดป่าโห่งก็เหลียวถามว่าชื่อ
ท่านว่าฤๅชา ท่านได้บอกว่าชื่อข้าว่าเจ้าปทุมะกุมารว่าอั้น พ่อแห่งท่านชื่อว่าฤๅ พ่อแห่งข้าชื่อว่าพระยาโบกขรณี…
z. …เจ้าทั้งหลายจงจำเอาคำพระยาธรรมนี้ไว้หื้อได้แท้เทอะ อย่าได้จำคำบ่ดีคือว่า ด่าน้ำด่าไฟ ด่าฝน ด่าลม ด่าพ่อ ด่าแม่
ด่าครูบาอาจารย์บ่ดีแล้ว หื้อพิจารณาหื้อถี่ๆ แท้เทอะ เจ้าทั้งหลายเหยชู่ใหญ่น้อยหญิงชายทั้งมวลอย่าได้ชวนกันประมาท
ด้วยศีลธรรมเทอะ หื้อมีคลองวัตรกับตน หื้อมีศีลยำคำครบกับด้วยตนเทอะ เจ้าทั้งหลายเหย…
Foliation / pagination: 
1B-3B (Northern Thai figures) 1-3