Tamnan Ha Phan Watsa - ตำนานห้าพันวัสสา

Back to the list
Identification
Inv No: 
016_001
Bundles: 
1
Catalog No: 
TGC Wat Hia, Pua, Nan, No 13.004.03
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานห้าพัน, ธรรมมูลศาสนาตำนานห้าพันวัสสา
Uniform Thai title: 
ตำนานห้าพันวัสสา
Uniform title (transliterration): 
taṃnān hā2 băn văssā
Uniform title (transcription): 
Tamnan Ha Phan Watsa
Scribe Thai script: 
พระสิวิราช
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1291
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1928
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1291 ตัว [พ.ศ. 2471] ปีกัดไส้ เดือน 11 แรม 2 ค่ำ วัน 6 [ศุกร์] ยามกลองงาย วันที่ 20 กันยายน

Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดเฮี้ย
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เอกํ สมยํ ภควา สาวจาจริยํ ปพฺพเต วิหรตฺติ อตฺถเณ สกฺโก นปเท โมวิทิตฺวา เตสํ ปุญฺญํ ปุจฺฉิตฺวา
เทวโลกตฺโต โอกริตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา ปุจฺฉิ สตฺถารํ ฯ ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย เอกํ สมยํ ยังมีในกาลคาบ 1
ภควา อันว่าพระพุทธเจ้า วิหรติ ก็อยู่สำราญเข้าวัสสาในดอยปาจาริยบรรพต แต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสประหญาเป็น
พระมาได้ซาววัสสานั้น…
z. …ยามปานกลางที่ครึ่งในที่กึ่ง 3 พันวัสสาสืบปรัมปรามาแต่เค้าตราบต่อเท่าชุมนุมธาตุเป็นปริโยสานหมื่นชะแล สกฺโก
เทวราชาปิ วตฺวา จ ปน สคฺควกายํ อปฺปกามีติ ส่วนว่าอินทาธิราชตนเป็นเจ้าแก่เทวดาทั้งหลาย ครั้นว่าบอกกล่าวยัง
คำเท่านี้แล้วแก่เจ้าฤษีตนชื่ออินทสมภาร ตนอยู่ดอยเขาคำหลวงในเมืองหริภุญชัยนครนั้นแล้วก็เสด็จเมือสู่ชั้นฟ้าอันเป็นที่
อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
1B-30B (alphabetical order in Northern Thai) ก ต้น - คี สุด 1A-30A (Northern Thai figures) 1-30