Buddha Tamnan Ho Wong - พุทธตำนานห้อว้อง

Back to the list
Identification
Inv No: 
016_003
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
พุทธตำนานธัมมิกราชมาแต่ห้อว้อง, ธรรมพุทธตำนานห้อว้อง, พระพุทธตำนานห้อว้อง, พุทธตำนวายอันมีใน
เมืองห้อว้อง
Uniform Thai title: 
พุทธตำนานห้อว้อง
Uniform title (transliterration): 
buddha taṃnān hà2 vàṅ2
Uniform title (transcription): 
Buddha Tamnan Ho Wong
Scribe Thai script: 
พระสีวิราช เจ้าอาวาสวัดเฮี้ย
Donator / sponsor (Thai script): 
ศรัทธานายหนานเสงี่ยม พร้อมด้วยภรรยา และลูกๆ
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1309
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1947
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1309 ตัว [พ.ศ. 2490] ปีเมิงไค้ เดือน 9 ทุติยะ ขึ้น 11 ค่ำ วันจันทร์
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดเฮ้ีย
Beginning and end: 
a. นโม พุทฺธาย สาธโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลายจงจักฟังยังนิยายตำนานธรรมอันวิเศษอันจักเป็นเหตุหื้อได้พ้นจากโทษ…
z. …เจ้าภิกขุไหว้สามเณรไหว้เจ้าฤษี เทียวทางคนจักพลันรอดนิพพานบ่อย่าชะแล คนจักพลันรอดเสมอดั่งจอดเรือไว้
กลางคงคา ผู้มีปัญญาจงพิจารณาดูเทอะ หื้อบอกสืบกันไปด้วยนัยดั่งจักกล่าวแล้วแต่ภายหลังมานี้เทอะ…
Foliation / pagination: 
1B-25B (Northern Thai figures)1-25 สุด,