Tamnan Kham Son Manut Lok - ตำนานคำสอนมนุษย์โลก

Back to the list
Identification
Inv No: 
022_001
Bundles: 
1
Catalog No: 
078 Microfilm CMU
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ธรรมตำนานคำสอนมนุษย์โลก, ตำนานธรรมคำสอนแห่งพระพุทธเจ้า, ธรรมพุทธตำนานพระเจ้าเทศนาสั่งสอนไว้หื้อแก่คนทั้งหลาย
Uniform Thai title: 
ตำนานคำสอนมนุษย์โลก
Uniform title (transliterration): 
taṃnān gaṃ sàn manuṣaya' loka
Uniform title (transcription): 
Tamnan Kham Son Manut Lok
Scribe Thai script: 
ข้าพเจ้าหนานเป็นผู้เขียน (หนานจันคำ?)
Donator / sponsor (Thai script): 
ปฐมมูลศรัทธาหนานจันคำ นางเกียง พร้อมกับพ่อแม่ ลูกเต้าทุกๆ คน
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
2503
Era (manuscript): 
BS
Date (AD): 
1960
Calendar Thai script: 
พ.ศ. 2503 ปีเส็ด เดือน 6 ขึ้น 7 ค่ำ วัน 2 [จันทร์] ยามถ้วนเที่ยงวัน
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดน้ำดิบ
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ ศรีสวัสดี แต่ก่อนยังมีมหาเถรเจ้าตน 1 ชื่อว่าคัญเญลิน นั้นแล ทีนี้จักกล่าวตำนานธรรมอันนี้แห่งพระ
พุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์หากทำนายไว้แต่ก่อน คือ เมื่อพระโคตมเจ้าแห่งเราเมื่อยังธรมานไป่เข้าสู่นิพพานเทื่อ ยังอยู่สั่งสอน
หมู่คนแลเทวดาทั้งหลายนั้น เจ้าก็เข้าไปนั่งอยู่ใต้เค้าไม้รังต้น 1 คำห้อว่าจุยิวสุ ว่าอั้น ไม้ต้นนั้นเป็นอันประเสริฐยิ่งนัก
ก็มีแล ตั้งแต่กาลนั้นมาพระศรีอริยเมตเตยยโพธิสัตว์ก็ไปสู่เค้าไม้รังต้นอันพระโคตมเจ้าเข้าไปนั่งอยู่นั้นหั้นแล…
z. …ก็จึงจักพ้นจากภัยเคราะห์ใหญ่สิบประการ อันหยาบช้ากล้าแข็งฝูงนี้ ก็จักบังเกิดมีในศักราชทั้งหลายฝูงนี้บื่นชะแล ใน
ห้องขงเมืองวิเทหราชทั้งมวลก็จักบังเกิดกลียุคศึกใหญ่ อันจักฆ่าฟันกันตายพอข่วยขวางมากนักบื่นชะแล เหตุว่าลองก็บ่
เป็นกาลเมื่อลองนั้นแล บ่เป็นดั่งเมื่อก่อนแล เหตุดั่งอั้น ผีวิสาทร้ายทั้งหลายก็จักบีบเบียนคนใจบาปหยาบกล้าคะนอง อัน
บ่กระทำตามคลองธรรมคำสอนแห่งนักเป็นบาปนั้นมาใส่ตนอยู่ไจ้ๆ…
Foliation / pagination: 
1B-25B (Northern Thai figures) 1-23B ใบ 1-ใบ 23, 24A ใบ 24, 25B ใบ 25