Untitled (Tamra Rian Akkhara Tham Phuen Mueang) - ตำราเรียนอักขรธรรมพื้นเมือง

Back to the list
Identification
Inv No: 
028_002
Bundles: 
1
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
Untitled
Uniform Thai title: 
ตำราเรียนอักขรธรรมพื้นเมือง
Uniform title (transliterration): 
Untitled
Uniform title (transcription): 
Untitled (Tamra Rian Akkhara Tham Phuen Mueang)
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
ยามทอน (เวลาเที่ยงวัน)
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดศรีโคมคำ [หอวัฒนธรรมนิทัศน์]
Beginning and end: 
a. นมามิ ศรีสวัสดีชื่นช้อยเรียงรอมถ้อยแปลงบทไขมธุรสชื่นช้อยเร่งรอมถ้อยติดตามมาทระ ก ข ค ฅ ฆ ง คุณแก้วทั้ง 3
อย่าได้ไร้จึงได้เสวยผล หายอุปัทวะจึงบ่มีภัยแล กา ขา คา ฆา งา อย่าได้ประมาทลาสาทางมรณานี้แด่ กาก ขาก คาก คาก
งาก หื้อหมั่นเข้าใกล้อุปัฏฐากแก้วทั้ง 3 อย่าหื้อได้พราก กาง ขาง คาง ฆาง งาง กระทำใดก็หื้อชาง อย่าได้อวดได้อ้าง
กาด ขาด คาด ฆาด งาด หื้อหมั่นคบกับด้วยนักปราชญ์ สัปปชาติอย่าลาสาประมาท…
z. …คนทั้งหลายเทียวมาชะชวง มาปวดมาพวง กวก ขวก ควก ฅวก งวก คนนี้รู้หล็วกใคร่ได้อันใดหื้อหมั่นถามหมั่น
สวก กวัด ขวัด ควัด ฅวัด งวัด ดังเป็นหวัดเอายามาฅวัดซ้ำเอาวีมากวัด กวัร ขวัร ควัร ฅวัร งวัร เมืองสวัรค์เทวดาชุมนุม
กันเป็นขวัร ตะวันตกลับดอยธวน แกวง แขวง แควง แฅวง แงวง ทองใสอยู่แอว่งแคว้ง ปากได้อยู่แอวงๆ พระเทศนา
ธรรมแล้วไหว้ คนเต็มวิหารแวดไฅว่ ลมพัดช่อน้อยทุงชัยแกว่งกวัดไกว ผ่อดูค้างทุงชัยหั้นขวากๆ มานี้แล…
Foliation / pagination: 
2B-8B (Northern Thai figures) 2B-8B