Pathama Kap Thon - ปฐมกัปโทน

Back to the list
Identification
Inv No: 
029_005
Bundles: 
1
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ปฐมกัปโทน, ปฐมกัป
Uniform Thai title: 
ปฐมกัปโทน
Uniform title (transliterration): 
paṭhama kăpa don
Uniform title (transcription): 
Pathama Kap Thon
Scribe Thai script: 
น้อยพรหมเสน เขียนให้อาวหนานอภิไชยไว้ค้ำชูวัดแม่ใจศรีถ้อย
Donator / sponsor (Thai script): 
หน้าทับปลายระบุว่า มูลศรัทธา น้อยนันทา เป็นประธาน พร้อมกับภริยา ลูกเต้า ญาติพี่น้อง
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1292
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1930
Calendar Thai script: 
ตอนท้ายจบเรื่องระบุว่า จุลศักราช 1292 [พ.ศ. 2473] ปีกดสะง้า เดือน 3 ขึ้น 14 ค่ำ วัน 5 [พฤหัสบดี] ยามตูดช้าย
หน้าทับปลายระบุว่า จุลศักราช 1297 ตัว [พ.ศ. 2478] ปีก่าไค้ เดือนยี่ ขึ้น 12 ค่ำ วันอาทิตย์
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดศรีสุพรรณ
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ เอกํ สมยํ กิร ปฐมตรํ กปฺปํ กเถสิ โลเก ติฏฺฐาตีติ อิทํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปุพฺเพ อตฺตโน ทาน-
ปารมิโย อนุสฺสเรตฺวา อารพฺภ กเถสิ โภ สาธโว ดูกราสัปปุริสะทั้งหลาย สตฺถา อันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแห่งเราทั้ง
หลาย วิหรนฺโต อันอยู่เชตวันอาราม อารพฺภ ก็ปรารภ อตฺตโน ทานปารมิโย แห่งตนอันได้พ่ำเพ็งมา ปุพฺเพ แต่ชาติก่อน
เสี้ยงจิรกาลนานนักก็เป็นเหตุแล้ว กเถสิ จึงเทศนาว่า อิทํ ชาตกํ ยังปฐมชาดกดังนี้…
z. …หื้อนั่งอยู่กลางทางทั้งหลายฝูงนั้น ซึ่งอรหันตา 5 ร้อยตนแล้ว จงหื้อมหาอานนท์ระนึกคึดถึงบารมีธรรมคำสอนแห่งกู
พระตถาคตอย่าหื้อเศษสะหลอ หื้อแจ้งแก่สูท่่านทั้งหลายเทอะ ตุมฺเห อันว่าท่านทั้งหลาย ลิกฺขถ จงเขียน อิทํ ปิฏกํ ยัง
ปิฎกคำสอนดวงนี้ วตฺถปเฏ จ ในแผ่นผ้าก็ดี โปตฺถเก จ ในใบลานก็ดี ปรมฺปรา หื้อสืบตราบต่อเท่า 5000 วสาเทอะ สูท่าน
ทั้งหลายจงเทศนาโปรดแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย มีคนแลเทวบุตรเทวดาทุกวันทุกคืนเทอะ…
Foliation / pagination: 
1B-22B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-8B อ-โอ, 9B-22B ก-พ