Kittika Dao Wi Kai Noi - กิตติกาดาววีไก่น้อย

Back to the list
Identification
Inv No: 
034_007
Bundles: 
1
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
กิติกาดาววีไก่น้อย, ดาววีไก่น้อย, กติกาดาววีไก่น้อย
Uniform Thai title: 
กิตติกาดาววีไก่น้อย
Uniform title (transliterration): 
kitikā Tāv vī kai1 này2
Uniform title (transcription): 
Kittika Dao Wi Kai Noi
Scribe Thai script: 
สามเณรพรหมา
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
2497
Era (manuscript): 
BS
Date (AD): 
1954
Calendar Thai script: 
พ.ศ. 2497 ปีกาบสะง้า เดือน 5 แรม 2 ค่ำ
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแม่คำน้ำลัด
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ พุทฺโธ นมสิตฺวา สตฺถา พระทสพลตนวิเศษตัดกิเลสแล้ว ลวดได้ตรัสประหญาสัพพัญญูได้เป็นครูแก้ว
แก่โลกนำสัตว์ข้ามพ้นจากโอฆะวัฏสงสาร หื้อได้ถึงเน(รพานเป็นที่แล้วปางเมื่อ)ได้เป็นพระตนแก้วเทศนาธรรมแก่ท่าน
มหาเศรษฐีผู้เมียหากตายเสียจากละลูกน้อย หื้อทุกข์คะค้อยอยู่ภายหลังก็เพื่อแจ้งแต่ภายหลังมาหื้อไคว่ พระ(พุทธเจ้าจัก)
เทศนาจาอุปมาเทียมแทกหื้อแจ้งที่จักสังกา พระก็จึงเทียมกิตติกาฤกษ์ฟ้าถ้วนหน้้าดาววีว่า…
z. …สมบัติท่านมีบ่ไร้ก็จึงจักได้เรียกว่าดาวไก่น้อย ตามถ้อยคำมี เป็นดาววีฤกษ์ฟ้าถ้วนหน้าทิวากาก็มีวันนั้นก็มีแลนา
ตุมฺเห ภวนฺตา สูท่านทั้งหลายฟังแล้วจงจำไว้กับทั้งท่านไธ้มหาเศรษฐีตายเป็นผีไปแล้ว อย่าหมองร้องไห้ มันบ่ใช่ว่าจัก
คืนมาเหมือนดั่งพระยาอินทามาไขสวาดพุทธบาทมาสอนท่านแลนา ในกาลเมื่อพระสัพพัญญูเทศนาแก่มหาเศรษฐีลวด
ยินดีชมชื่นใจต้องตื่นศรัทธาได้ถึงโสดาบันแปลงหับแห่งอบายก็มีในกาลบัดนี้แลนา…
Foliation / pagination: 
B1-B6 (alphabetical order in Northern Thai) 1-6
B1-B6 (Central Thai figures) ๑-๖