Tamnan Chedi Ko Sang That Thanglai - ตำนานเจดีย์ก่อสร้างธาตุทั้งหลาย

Back to the list
Identification
Inv No: 
037_016
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานเจดีย์ก่อสร้างธาตุทั้งหลาย
Uniform Thai title: 
ตำนานเจดีย์ก่อสร้างธาตุทั้งหลาย
Uniform title (transliterration): 
taṃnān cetīya’ kà1 srāṅ2 dhātu dăṅ2 hlāy
Uniform title (transcription): 
Tamnan Chedi Ko Sang That Thanglai
Scribe Thai script: 
พ่อเลี้ยงหนานไชยา
Donator / sponsor (Thai script): 
พ่อเลี้ยงหนานไชยา พร้อมภริยา ลูกเต้า พ่อแม่ พี่น้อง และญาติวงศา
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1312
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1950
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1312 ตัว [พ.ศ. 2493] ปีกดยี เดือนยี่ ขึ้น 5 ค่ำ ยามตูดเช้า
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดวาลุการาม
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน วิหรนฺโต อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ดูราโสตุชนสัปปุริสะ
ทั้งหลาย เอกํ สมยํ ยังมีในกาลคาบ 1 สตฺถา สพฺพญฺญู พระพุทธเจ้าแห่งเราเมื่อยังธรมานอยู่สำราญในป่าเชตวันอาราม
แห่งอนาบิณฑิกัสสะมหาเศรษฐีวันนั้น สตฺถา สพฺพญฺญู พระพุทธเจ้าก็เทศนายังอานิสงส์ผลอันได้สร้างเจดีย์ธาตุหื้อปรากฏ
แจ้งแก่มหาอานนท์เป็นประธานว่าดังนี้ อานนฺโท ดูราอานนท์ อตีเต กาเล…
z. …ตุมฺเห ภวนฺตา สูท่านทั้งหลายฟังแล้วจงสนำจำไว้ในมโนทวารวิถีจิตหื้อมั่นแท้ดังอั้น ก็จักสมริทธีบัวรมวรตามดั่งคำ
ใฝ่มักปรารถนาชู่เยื่องชู่ประการแล แม้นว่าจักปรารถนาเอายังโพธิญาณ 3 สิ่ง คือว่าสัมมาสัมโพธิญาณ แลปัจเจกโพธิ-
ญาณ แลอรหันตามรรคญาณดังอั้นก็ดี ก็จักสมริทธีดังคำมักคำปรารถนาแห่งท่านทั้งหลายบ่อย่าชะแล สตฺถา สพฺพญฺญู
พระพุทธเจ้าก็เทศนายังอานิสงส์ผลอันได้สร้างยังเจดีย์ธาตุแก่พระมหาอานนทเถระเจ้าเป็นประธานก็แล้วด้วยประการดัง
กล่าวมานี้แล…
Foliation / pagination: 
B1-B18 (Northern Thai figures) 1-18