Tamnan Mueang Krung Si Yothiya - ตำนานเมืองกรุงศรีโยธิยา

Back to the list
Identification
Inv No: 
038_003
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
หนังสือตำนานเมืองกรุงผูกเดียว, หนังสือพื้นเมืองกรุงศรีโยธิยา
Uniform Thai title: 
ตำนานเมืองกรุงศรีโยธิยา
Uniform title (transliterration): 
taṃnān mīüṅ kruṅ śrī yodhiyā
Uniform title (transcription): 
Tamnan Mueang Krung Si Yothiya
Scribe Thai script: 
อัตถรัสสภิกขุ เขียนเมื่ออยู่วัดช้างค้ำ เมืองน่าน
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1196
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1834
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1196 ตัว [พ.ศ. 2377] ปีกาบสะง้า เดือนเจียง แรม 10 ค่ำ วันจันทร์ ยามแตรจักใกล้เที่ยง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดสูงเม่น
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺส นโม พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ อาการผู้ข้าไหว้พระรัตนตรัยแก้วทั้ง 3 นโม ผู้ข้าไหว้แล้ว พุทฺโธ อันว่าพระพุทธเจ้า
ตนประเสริฐ ธมฺโม อันว่าพระธรรมเจ้าก็ดี สงฺโฆ อันว่าพระสังฆเจ้าก็ดี นโม ข้าไหว้แล้ว บัดนี้ พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโผด
สัตว์ทั้งหลายในเมืองหงสาแลเมืองยวนแล้วแล พระก็เสด็จมาถึงสถานที่แห่ง 1 แล้ว เอโก รุกฺโข ยังมีไม้ดู่ต้น 1 ใหญ่ได้ 8
กำอ้อม จตุสาขา มีง่าใหญ่ 4 ง่า มีง่าน้อยได้ 4 พันง่า ปลาย 4 ร้อย ปลาย 40 ปลาย 4 ง่า…
z. …หากรู้แล้วไผบ่เชื่อคาถาดวงนี้ มันผู้นั้นใจบาปยิ่งหนักหนา เมื่อตายได้ไปตกนรกได้ 8 โกฏิปลาย 6 ล้านปลาย 8 แสน
8 พันปีแล พระพุทธเจ้าทำนายไว้ว่า เดือนสิบจักเกิดเป็นอันอุกขะหลุกมี่นัน ในวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 6 ค่ำ ปีจอ เวลา
ปลายบาทน้ำ 1 จักบังเกิดเป็นลมแลฝนอันสั่นยิ่ง ยังมีห่าฝนตกเป็นพยาธิโรคาตายมากนักแล หื้อกระทำบุญ รักษาศีล
ให้ทาน รักษาศีล 5 ศีล 8 หากจักได้หันหน้าพระยาธรรมิกราชผู้มีบุญในปีกุนบ่คลาดบ่คลาแล…
Foliation / pagination: 
2B-8B (alphabetical order in Northern Thai) ก ต้น-เก
2B-8B (Northern Thai figures) 1-7