Sen Tham Mueang Li - เส้นธรรมเมืองลี้

Back to the list
Identification
Inv No: 
038_005
Bundles: 
1
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
เส้นธรรมเมืองลี้
Uniform Thai title: 
เส้นธรรมเมืองลี้
Uniform title (transliterration): 
sén2 dharma mīüṅ lī2
Uniform title (transcription): 
Sen Tham Mueang Li
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
No date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดสูงเม่น
Beginning and end: 
a. มหานิพพานสูตรมีสิบสามผูกมัดหนึ่ง ธรรมมัดนี้ยืมวัดแม่พริกมาสร้าง ธรรม 2 มัดนี้ เจ้าราชวงศ์เป็นศรัทธารับสร้าง
แล้วได้เป็นเจ้าเมืองใหม่ ธรรมปาทะมัด 3 มี 20 ผูกมัดหนึ่ง ธรรมมัดนี้ยืมวัดล้อมแรดมาสร้าง มหาวงศ์มีซาวเอ็ดผูกมัด
หนึ่งยืมวัดแม่พริกมาเขียนเอาบ่แจกแล โวหารพุทธาภิเษกมี 2 ผูก โวหารภวิรติมี 4 ผูก โวหารธาตุวิภังคะมี 3 ผูก โว-
หารธรรมทายาทมี 2 ผูก โวหารสิรสารอดผูกหนึ่ง เข้ากันทั้งมวลมีสิบสองผูกมัดหนึ่ง…
z. …โวหารวิมานวัตถุมี 7 ผูก โวหารติกาธัมมจักก์มีสิบเอ็ดผูก ติกานโมผูกหนึ่ง โวหารพรหมชาลสูตรมีสิบสอง เปกขณ-
สูตรผูกหนึ่ง โวหารสิงคาลสูตรมีเจ็ดผูก โวหารเมตเตยยสูตรมี 5 ผูก โวหารอุเทนมีเจ็ดผูก วัฏฏังคุลีผูกหนึ่ง บาลีสัททา-
มี 8 ผูก โวหารมหามงคลสูตรมีสิบสองผูก โวหารยโสธรานิพพานมี 5 ผูก บ้านก้อทั้งมวลรับเอาสิบกับแล โวหารนิยาย-
สัทธัมโมปายานมีเจ็ดผูก สังกิจจรสีผูกหนึ่ง บ้านก้อจอกก้อทุ่งทั้งมวลรอมกันเป็นสิบกับ
Foliation / pagination: 
2B-12B (alphabetical order in Northern Thai) 2B-8B 1-7, 9B-12B ?-?