Tamnan Muthuta Thewarat - ตำนานมุทุตาเทวราช

Back to the list
Identification
Inv No: 
038_009
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานมุทุเทวราช, ตำนานมุทุตาเทวราช
Uniform Thai title: 
ตำนานมุทุตาเทวราช
Uniform title (transliterration): 
taṃnān mudutā deva rāja
Uniform title (transcription): 
Tamnan Muthuta Thewarat
Scribe Thai script: 
ตนหน้อยเทพวงศ์
Calendar Thai script: 
วัน 2 [จันทร์] ยามเที่ยง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดสูงเม่น
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อถ โข ภควา วจนํ วุฏฐา มหา-
เถโรติ เอกํ สมยํ ยังมีสมัยคาบ 1 ภควา อันว่าพระพุทธเจ้า วิหรติ ก็อยู่ เชตวเน ในป่าเชตวันอารามอันเป็นอารามแห่ง
นายอนาถบิณฑิกัสสะมหาเศรษฐี ยังมีในวัน 1 มหายกฺโข ยังมีมหายักษ์ตัว 1 ชื่อว่าชีวิตสินทราชยักษ์หากอยู่ก้ำช้วยใต้
มันหากมีบริวารได้ 3 พันตัวอาศัยอยู่ในเกาะมหาสมุทรที่นั้น มีในวัน 1 มันจระเดินเข้ามาหาพระพุทธเจ้า…
z. …ขอมเหสิกขเทวดาเจ้าตนประเสริฐ จงจักมาสั่งพิภักรักษายังผู้ข้าทั้งหลายหื้อพ้นจากภัยทั้งมวล หื้อได้ถึงสุขชั่วนี้ชั่ว
หน้าชมชื่นยินดีชุเมื่อเทอะ หื้อว่าฉันนี้เทอะ ส่วนว่าตู แท้บ่มี ส่วนว่าปู่ย่าตายายแห่งข้าเป็นชาวเมืองพิงค์เชียงใหม่พู้นแล
เท่าว่า ข้าได้รับข่าวสารนิทานเยื่องนี้แต่สำนักเจ้าไทยตนปีติในปีกดไจ้ อายุแห่งข้าได้ 30 ปีแล ส่วนข่าวแห่งพระยาเทวดา
ตนชื่อมุทุตา แล คนทั้งหลายฝูงใดแลใคร่ได้ ก็หากมาแต้มเขียนเอาตามภาษามันก็มีฉันนี้แล…
Foliation / pagination: 
1B-14B (alphabetical order in Northern Thai) 1B มฺล, 2B-13B 1-12, 14B กัฺอ