Tamnan Wat Si Lom - ตำนานวัดศรีล้อม

Back to the list
Identification
Inv No: 
039_002
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานวัดศรีล้อม, พุทธตำนานนิทานเมืองนครเวียงดิน, ตำนานวัดศรีล้อมเจ้า
Uniform Thai title: 
ตำนานวัดศรีล้อม
Uniform title (transliterration): 
taṃnān văT śrī làm2
Uniform title (transcription): 
Tamnan Wat Si Lom
Scribe Thai script: 
น้อยแก้ว
Donator / sponsor (Thai script): 
ปฐมมูลศรัทธา แม่ฮับสุข อยู่บ้านสันซื่อเวียงไชย
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1296
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1934
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1296 ตัว [พ.ศ. 2477] (ในลานระบุ พ.ศ. 2475) ปีกาบเส็ด เดือน 3 ขึ้น 10 ค่ำ วัน 1[อาทิตย์] 5 โมง
เย็น
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดเหมืองหม้อ, ตำบลเหมืองหม้อ, อำเภอเมือง, จังหวัดแพร่
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ สาธโว ดูกราสัปปุริสะทั้งหลายจงจักตั้งโสตาประสาทหู ดาฟังยังพุทธตำนานนิทานเมืองนครเวียงดินที่นี้
แล้ว จำไว้หื้อเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ใจแห่งตนแท้เทอะ เอกสฺมึ กิร สมเย ยังมีในกาลคาบหนึ่ง ภควา อันว่าพระพุทธเจ้า
ตนเป็นครู อมฺหากํ แห่งเราทั้งหลาย พระก็สถิตสำราญอยู่ในป่าเชตวันอาราม เอกรตฺตึ ยังมีในคืนหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็มา
เล็งดูสัตว์โลกที่ควรโผดได้แลโผดบ่ได้ดั่งอั้น พระพุทธเจ้าก็จึงเล็งดูฤษี 5 ตนอันเป็นสหายกันเมื่อก่อนดั่งอั้น…
z. …ราธนาเจ้าภิกขุแลสามเณรผู้มีศีลบริสุทธิ์ มาเทศนาหื้อฟังแล้วหื้อท่านยังทานวัตถุทานแก่เจ้าตนเป็นธรรมกถึกเทศนา
แล้ว หยาดน้ำอุทิศส่วนบุญไปรอดไปถึงยังเทวบุตร เทวดา แลพระยายักษ์เจ้า 3 พันตน ตนอันอยู่รักษาเมืองนครที่นี้ก็
จักบันดาลหื้อบุคคลผู้นั้นประกอบไปด้วยโชคชัย ลาภ สักการะ เงินคำมากนักชะแล ประการหนึ่ง กยวิกยํ แม้ว่าจักกระทำ
การค้าขายก็ดี ก็จักพลันได้ขึ้นได้ขายมั่งมูนทุนเท่าขึ้นด้วยลำดับวันคืนชะแล บุคคลผู้มีปัญญาพึงดีเขียนไว้แล้ว หื้อมั่น
เลียบเล็งดูทุกเมื่อเทอะ...
Foliation / pagination: 
1B-12B (alphabetical order in Northern Thai and Northern Thai figures) 1ก-12ก