Yokappako - โยกัปปโก

Back to the list
Identification
Inv No: 
027_003
Bundles: 
3
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
โยกัปปโก
Uniform Thai title: 
โยกัปปโก
Uniform title (transliterration): 
yokăPpako
Uniform title (transcription): 
Yokappako
Donator / sponsor (Thai script): 
Phuk 1: มหาปฐมมูลศรัทธา พระอภิไชยเป็นประธาน และพ่อแม่ พี่น้อง น้าป้า ลุงอาว อาทุกๆ คน; phuk 2: มูลศรัทธาพระอภิไชย พร้อมด้วยพ่อแม่ พี่น้องทุกๆ คน.
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1183
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1821
Calendar Thai script: 
Phuk 2: จุลศักราช 1183 ตัว [พ.ศ. 2364] ปีร้วงไส้
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดนันทาราม อ. สารภี
Beginning and end: 
Phuk 1
a. นโมตสฺสตฺถุ นโมพุทฺธาย โย กปฺปโกฏิ หิ หปฺปเมยฺยํ โกลํ โกโรนฺโต อติทุกฺกรานิ เม ปทํ คโต โลกหิตาย นาโถ นโม
มหาการุณิกสฺสตสฺส พระพุทธเจ้าตนเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลาย ตนได้กระทำกรรมอันเป็นทุกข์ยากลำบากยิ่งนัก เสี้ยง
กาลอันนับบ่ได้ แม้นว่าได้โกฏิแห่งกัปก็ถึงลำบากมากนักเพื่อหื้อเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายแล กริยาอันไหว้แห่ง
ข้าจงมีแก่พระพุทธเจ้าตนประกอบด้วยมหากรุณามากนักในสัตว์โลกทั้งหลาย…
z. …คือ ขันธ์ 5 ประการ ก็ดี ปุคฺคโล อันว่าบุคคลผู้ใด ปญฺญวา อันมีปัญญา นิกฺขิปิตฺวา ทอดเสียแล้ว คุรุภารํ ยังหาบ
อันหนัก คือ ขันธ์ 5 อนาทิยนฺเต แลบ่ถือเอาเล่า อญฺญภารํ ยังหาบอันอื่น อภุปหิ อันทอดเสียแล้วนั้น สมุลตณฺหํ ยังตัณหา
กับทั้งกิเลสทั้งมวลแล้ว โส ปุคฺคโล อันว่าบุคคลผู้นั้น นิจฺจโต หาหาบบ่ได้นั้น ปรินิพฺพตฺโต ก็ดับเสียยังอุปาทินนขันธ์
ทั้งมวลเป็นดังประทีปอันเสี้ยงแห่งสีสายแลน้ำมันแท้นั้นจริงแล…
Phuk 2:
a. นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ภายหน้าแต่นี้ อริยเจ้าทั้งหลายฝูงปฏิสัมภิทาญาณจักใครรู้อธิบายแห่ง
พระพุทธเจ้าก็จึงกล่าวอรรถกถา สำแดงยังต้นไม้ทั้งหลาย 8 จำพวก อันประกอบด้วยโทษ 8 ประการ อันบ่อาจจักไหล
ไปรอดมหาสมุทรได้นั้น จึงกล่าวคาถาอันหน้านี้ว่าดังนี้ เอโก หิ คงฺคาย นทิยา ตีเร ปพฺพตมฏฐโก มเตฏเฐ วญปสิกฺกาทิ
ขชฺชมาโน อปณฺณติกภาวํเต รุกฺโข วิย นตฺถิ ทินฺนา อวิกายสมนฺนาคตปุคฺคโล เวทิตพฺโพ แท้แล…
z. …หื้อเป็นด่ังเชือก 12 เส้นนั้นแลมาผูก (มัดขืนยังนามรูปไว้หื้อมั่นหื้อคงหั้นแล้ว บาป 4 ตัวนั้นดุจดั่งจักมาตีมาฟาดยัง
นาม)รูปนี้ด้วยแส้ 12 แถวนั้น คือว่า อกุศล 12 แลบาป 4 ตัวนั้นแล บาป 4 ตัวนั้นจงๆ จองจึงชักบักแทงแล้ว (ใส่นามรูป
นี้เข้าไปสู่อบายทั้ง 4 ด้วยทางอันใหญ่อันหมดอันเกลี้ยงนักแล้ว เหตุดังอั้น)นามรูปนี้ก็ลวดได้กระทำบาป 2 ประการด้วย
ตนด้วยปากด้วยใจ บ่ขาดสักปีสักเดือนสัก(วัน)สักยาม (ตราบต่อเท่าถึงตายแล ครั้นว่าตายก็ลวดได้ไปเสวยทุกข์ลำบาก
ในอบายทั้ง 4 เพื่ออั้นแล)…
Phuk 3:
a. นโม ตสฺสตฺถุ นามรูปํ ทุกฺขํ อุทย(ว)ยปีฬนฏเฐน ราคาทิกิเลสภิภูตฏฺเฐน อนิฏฺฐารมฺมณวิรุทฺธปจฺจยปฏิปีฬนฏฺเฐน
ภยภิภูตฏเฐน ชราพยาธิมรณภิภูตฏฺเฐ(น) อันว่านามรูปอันเป็นภายในตนก็ดี อันเป็นภายนอกตนก็ดี อันมีวิญญาณก็
ดี อันหาวิญญาณบ่ได้ก็ดี ทุกฺขํ เป็นทุกข์เป็นที่เกิดที่เป็นแห่งหมู่ทุกข์กองทุกข์ทั้งมวล อุทยวยปีฬนฏฺเฐน เหตุมีอันเกิด
แลอันดับอันแตกอันมล้างหากบีบเบียนชุวันชุยาม…
z. …ลวดกระทำนิพพานเป็นอารมณ์แล้วสว่างอยู่ชะกว้ายแล เส้นนี้ก็พอเส้น 1 แล เข้าสู่วิถีนัย 1 ได้มรรคผลเอานิพพาน
เป็นอารมณ์แล้วสว่างอยู่ชะกว้ายแล เส้นนี้ก็เส้น 1 แล เส้นบนได้บุคคลตนเป็นติกขะ แลเส้นลุ่มได้บุคคลตนเป็นมันทะ
ปัญญาแล ในเมื่อโยคาวจรอันจำเริญภาวนายังสังขารุเปกขาญาณไปไจ้ๆ ด้วยประการดังอั้น ในเมื่อยามปี(ติ)สมาธิอัน
เป็นโลกิยะเป็นต้นว่า ปาทกะสมาธิก็ดี วิปัสสนาสมาธิก็ดี ทั้ง 2 ถ้านนี้ โหติ ก็มีแล…
Foliation / pagination: 
Phuk 1: 1B-26B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-12B ก-ก แล้ว, 13B-24B ข-ข แล้ว, 25B-26B ค-คา. Phuk 2: 1B-27B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-11B ต-ต แล้ว, 12B ถ, 13B-24B ถ-ถ แล้ว, 25B-27B ท-ทิ. Phuk 3: 1B-25B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-12B ก-ก แล้ว, 13B-23B ข-ข แล้ว, 24B ค, 24B คา, 25B คิ แล้ว.