Prediction of the Buddha

Tamnan Kwang - ตำนานกวาง

002_014
ตำนานกวาง / ศรีวิไชยโลกหาณี / โลกหาณีตำนานกวางคำ / ตำนานโลกหาณี

Tamnan Khun Tham - ตำนานขุนธัมม์

002_015
ตำนานขุนธัมม์ / ตำนานธัมมราช / ทริทธัมมิกราช

Tamnan Ha Phan Pha Wasa - ตำนาน ๕๐๐๐ ภวสา

002_026
เคลาธัมมตำนาน 5000 ภวสา / ปัญจวัสสาสหัสสกัณฑ / ตำนาน 5 พันภวสา / ธัมมตำนาน 5 พันภวสา

Buddha Tamnan Suwannakhiri - พุทธตำนานสุวรรณคีรี

013_001
พุทธตำนานสุวัณณคิริ, พุทธตำนานสุวัณณคีลี

Tamnan Kwang Kham - ตำนานกวางคำ

005_007
พุทธตำนานกวางคำ, ตำนานกวางคำ

Tamnan Mueang Witheha Mueang Ho - ตำนานเมืองวิเทหะ เมืองห้อ

005_010
หนังสือตำนานเมืองวิเทหะ เมืองห้อ / ตำนานเมืองวิเทหะ เมืองห้อ

Tamnan Ho - ตำนานห้อ

005_011
ตำนานห้อ / ธรรมตำนานห้อ

Tamnan Phraya Thammikarat - ตำนานพระยาธัมมิกราช

002_007
ตำนานพระยาธัมมิกราชเมืองพูก่ำ / ตำนานพระยาธัมมิกราช

Tamnan Kapilawatthu Nakhon - ตำนานกปิลวัตถุนคร

002_006
ตำนานกัมพีลวัตถุนคอร / ตำนานกัมปิลวัตถุ

Tamnan Mueang Rawaek - ตำนานเมืองระแวก

002_002
เค้าธรรมตำนานเมืองรแวก / ตำนานเมืองธาตุพระโคดมเจ้า