Sangruamthat - สังรวมธาตุ

Back to the list
Identification
Inv No: 
004_005
Bundles: 
5
Catalog No: 
TGC Wat Klang, Song, Phrae, No. 002.00
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
สังรวมธาต / สํรวมมทธาด / สํรวมพระธาตุชาดก / อนิสงสังรวมธาด
Uniform Thai title: 
สังรวมธาตุ
Uniform title (transliterration): 
săṅruamdhātu
Uniform title (transcription): 
Sangruamthat
Author Thai script: 
?
Scribe Thai script: 
Phuk 1 คันธิยะสามเณร เขียน
Donator / sponsor (Thai script): 
Phuk 1 คันธิยะสามเณรเขียน ปางเมื่อสถิตวัดแสนอุมใต้ เวียงแกนพุน
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1208
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1846
Calendar Thai script: 
Phuk 1 จุลศักพัทธะได้ 1208 ตัว ป้กาบสะงา เดือน 11 แรม 2 ค่ำ วันอาทิตย ไทรวงใค Phuk 5 - จุลศักพัทธะได 1208 ตัว ปรวายสะงา เดือน 12 ขึ้น 11 ค่ำ ไทกาบสะงา ยามฉันทอน[เพล] *จุลศักพัทธะได 1208 ตัว ควรเปน ปรวายสะงา (ปมะเมีย อัฏฐศก)
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแสนอุมใต้ เวียงแกน
Beginning and end: 
Phuk 1 a. นโมตสฺสตฺถุ ะ เอวเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาปณฺฑิกสฺส อาราเม ดูรา สัปปุริสะทั้งหลาย เอวเม สุตนฺติ อาทิกํ นิทานวจนํ คำมีตนวา เอวเมสุตํ ดังนี้หากเปนนิทานแหงสูตรทั้งหลายหมายมีพรหมชราเปนเคา อันมหาอานนทเถรเจาหากไดฟัง เอาในสำนักแหงสัพพัญูเจาจึงจักนำขึ้นสังคายนาธรรมวันนั้นแล… z. …กระจวนจันทนคันธรสแหงดอกไมทั้งหลายเปนเคา กตฺวา มากระทำ จุณฺณ วิจุณฺณํ ยังมีอันใหเปนฝุ่นกระจวนจันทน กิลิตฺวา จึง เรี่ยรายผายใส อาสเน เหนืออาสนะที่นั่งที่นอน ปวิปณฺฑโต อันรอดทุกก้ำทุกภาย บเทาแตนั้น ทาเลติ ก็ทรง สุวณฺณสยาปุปฺป ยังผายอม ไปดวยดอกคำก็ดีแล.
Phuk 2 a. นโมตสฺสตฺถุ ราชสาตปกฺข ยังผาอันยอมไปดวยน้ำเปอกน้ำตมดังอั้น ภวิสนฺติ ก็จักมี ตสฺส ภิกฺขุสฺส สมฺมรสฺส แกภิกษุสามเณร ทั้งหลายอันจักมาภายหนาบสงสัยชะแล สตฺถา อันวาสัพพัญญูเจา เทเสตฺวา ก็เทศนาสำแดง… z. …อถโข ในกาลเมื่อนั้น เต ชนา อันวาคนทั้งหลายฝูงนั้น ลภิตฺวา ไดแลว เต ธเน ยังขาวของทั้งหลาย คจฺฉนฺติ ก็หนีไป อญตฺรถาเน สูที่อันอื่น สามิพทฺธสานํ ยังอันบหื้อเจาของนั้นรูหันสักเทื่อ ก็มีวันนั้นแล.
Phuk 3 a. นโมตสฺสตฺถุ ปุนฺน เมื่อภายลูนเจา ทิสฺสมาโน อันเจาหนี้หากถามเอา อิณฺหํ ยังหนีดวยมันดังอั้น อาห มันกลาววา อชปนาติ ภิกนฺตโล วันนี้เปนอันค่ำพนยิ่งนัก ปุนฺน ทิวเส ในเมื่อลูน มยํ ฝูงขาทั้งหลาย อาเนสามิ ก็หากจักนำไปหื้อ เต แกเจาแล… z. …ปฺจวสตฺตํ ยังลวงไปได 5000 วสาก็ดี ตถาคเตน อันพระตถาคต ถเปตฺวา หากตั้งไว วิเนยฺยสิกฺขาปทํ ยังวินัยสิกขาบท กุลปุตฺตสฺส แกนักบวชเจาทั้งหลาย ภนฺเตวาสิกํ ยังอันเปนลูกศิษยแหงพระพุทธเจาวันนั้นแล.
Phuk 4 a. นโมตสฺสตฺถุ ll พระตถาคต ปาทานํ หุตฺวา ฏ(ติ)ลกฺขทสลปาทฺธลกฺขณํ ยังอันขายแหงจิตแกวอันพระตถาคตหากไดฝังไวในแผนหิน ศิลากอนใหญเปนอันหนักยิ่งนัก ปฺจวสฺสสหสา คลาหิยาวชน ตราบตอเทา 5 พันวสาแล มีดั่งอั้นก็ดีเทอะ… z. …สมบัติสุข 3 ประการ คือวา ไดเสวยสุขในเมืองคน ไดเปนพระยาจักรวัตติราช เปนอันองอาจปราบทวีปทั้ง 4 สุขในเมืองฟา ไดเปน พระยาอินทาเทวราชอันเปนอาญชใน 2 สวรรค สุขดวยโลกุตตร มรรคธรรม ผลธรรมอันประณีตเปนสุขอันยิ่งกวาสุขทั้งมวลแลวแล นิพพานไปสูที่อันบเฒาบตายสักเทื่อสักทีนั้น โหนฺติ ก็มีในกาลปางนั้นแล.
Phuk 5 a. นโม ตสฺสตฺถุ เอวเมสุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปณฑิกสฺส อาราเม โภ(นฺโต) สาธโว ฟัง ดูรา สัปปุริสะ ทั้งหลาย สตฺถา อันวา สัพพัญูเจา วิหรติ ก็อยู เชตวณฺเณ ในปาเชตวัน… z. …ในสังรวมธาตุดัง 4 ผูก ไดแตงนำบาทคาถาอันเราจักกลาวไวนี้เทอะ คันวาภิกขุแตงบแมน อยาพาทายก อุบาสก อุบาสิกตั้ง คันวามีใจใส ศรัทธาหื้อฟังธรรมวัตรนั้นที 1 ฟังเมื่ออยูปริวาสกรรมที 1 แลผูใดได ฟังหากจักไดเกิดพบพระเจาองคชื่อวา อริยเมตเตยย แทดีหลีแล.
Foliation / pagination: 
Phuk 1 1A - 18A / ก ต้น 1 - ก ปลาย - ข ต้น - สุด ขุ (alphabetical order in Northern Thai and Dhamma figure)
Phuk 2 1A - 17B / ขู ต้น - ข ปลาย - ค ต้น - ไค (alphabetical order in Northern Thai)
Phuk 3 1A - 17B / เคา ต้น - ปลาย ค สุด - ฆ ต้น - ฆ ปลาย (alphabetical order in Northern Thai)
Phuk 4 1A – 16B / ต้น งา - ปลาย ง - จ ต้น - จี สุด (alphabetical order in Northern Thai)
Phuk 5 1A – 6B / จุ ต้น - โจ สุด (alphabetical order in Northern Thai)


Subject descriptors or key words