Thupawong - ถูปวงศ์ [phuk 1-4]

Back to the list
Identification
Inv No: 
004_006_A
Bundles: 
7
Catalog No: 
TGC Wat Klang, Song, Phrae, No. 003.00
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ถูปวงศ์ (ผูกต้น) คัมภีร์ถูปวงศ์ (ผูกถ้วน 7)
Uniform Thai title: 
ถูปวงศ์ [phuk 1-4]
Uniform title (transliterration): 
thūpavaṅśa’ (thūpavaṃsa)
Uniform title (transcription): 
Thupawong
Scribe Thai script: 
เทพรังสีภิกขุ [1], อนาภิกขุ [2], เทพรังสีภิกขุ [3], ยาวิเชยยะภิกขุ [4], อนาภิกขุ [5], อภิไชยภิกขุ [7]
Donator / sponsor (Thai script): 
สาธุเจ้าเทพรังสีเป็นประธาน พร้อมด้วยลูกศิษย์ และญาติโยมทุกๆ คน [1], อนาภิกขุ [2], เทพรังสีภิกขุ [3], ยาวิเชยยะภิกขุ [4], อนาภิกขุ [5], อภิไชยภิกขุ [7]
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1248
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1886
Calendar Thai script: 
Phuk 1: เดือน 10 แรม 9 ค่ำ วัน 7 [เสาร์] ยามตะวันช้ายแก่; phuk 2: จุลศักราช 1248 ตัว [พ.ศ. 2429] ปีรวายเส็ด เดือน 10 ขึ้น 10 ค่ำ วัน 1[อาทิตย์] ยามตะวันพาดดอย; phuk 3: จุลศักราช 1248ตัว [พ.ศ. 2429] ปีรวายเส็ด เดือน 11 ขึ้น 5 ค่ำ วัน 4 [พุธ] ยามเที่ยงวัน; phuk 4: จุลศักราช 1248 ตัว [พ.ศ. 2429] ปีรวายเส็ด เดือน 11 ขึ้น 2 ค่ำ วัน 1 [อาทิตย์]; phuk 5: จุลศักราช 1248 ตัว [พ.ศ. 2429] ปีรวายเส็ด เดือน 11 ขึ้น 3 ค่ำ วัน 2 [จันทร์] ยามกลองแลง; phuk 6: จุลศักราช 1248 ตัว [พ.ศ. 2429] ปีรวายเส็ด เดือน 11 ขึ้น 6 ค่ำ วัน 5 [พฤหัสบดี] ยามแตรชะดาใกล้เที่ยง; phuk 7: เดือน 11 ขึ้น 7 ค่ำ วัน 6 [ศุกร์] ยามทุฉันเพล.
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดกลาง
Beginning and end: 
Phuk 1: a. นโม ตสฺสตฺถุ ยสฺมึ (ถ)ปยึสุ ชินธาตุธรา สมนฺตาธิสเรหิ สมุชฺชลนฺตา นิมฺมาย โลกหิตเหตุชินสฺส รูปตํ ถูป อพฺภูตํ
ตมํ สิรสา นมิตฺวาว อหํ สกฺการโลกหิตา วหสฺส ถูปสฺส สพฺพํ ชนนฺตเลกสฺสวํสํ สุรนรินฺทา ปเรหิ นิจฺจํ สมฺปุชตสฺส
รตนชฺชลถูปกสฺส ดูราโสตุชนะสัปปุริสะเจ้าทั้งหลาย ส่วนชินธาตุแห่งพระพุทธเจ้าอันรุ่งเรืองงามด้วยรัศมีมีวรรณะ 6
ประการ แปรออกรอดทุกก้ำ อันเนรมิตหื้อเป็นพุทธรูป ใคร่หื้อเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลก…
z. …โสปิ ภควา ส่วนว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อว่าอัฏฐทัสสีนั้นก็ทำนวายทวายโพธิสัตว์เจ้าแห่งเราว่า ดูราภิกขุทั้งหลาย อยํ
ตาปโส ส่วนว่าฤษีตนนี้เที่ยงว่าจักได้ตรัสประหญาสัพพัญญูเป็นพระตน 1 ปรากฏชื่อว่าโคตมะว่าอั้นหมื่นชะแล ว่าอั้นก็มี
แล ตสฺมึ ภควติ ในเมื่อพระพุทธเจ้าอัฏฐทัสสีแลเข้าสู่เวียงแก้วอันชื่ออมตมหานิพพานไปแล้วดั่งอั้น ส่วนว่าสรีรธาตุแห่ง
พระพุทธเจ้าตนนั้นก็แตกเป็นธาตุย่อยมีหลายพรรณต่างๆ ก็มีแล…
Phuk 2: a. เตน วุตฺตํ เหตุดั่งอั้น คาถาพันธนะอันนี้พระพุทธเจ้าโคตมะแห่งเราก็เทศนาแก่มหาสารีบุตรเถรเจ้าในคัมภีร์พุทธวงศ์
ว่า อฏฺฐทสฺสี ชินวโร อโนมารามมฺหิ นิพฺพุตา ธาตุโย นิวิตฺถาริกํอาสิ เตสุ เตสุ ปเทสโต อถ สกฺโก ตสฺส อปรภาเค
ในส่วนภายหน้าแต่พระพุทธเจ้าอัฏฐทัสสีนั้น ยังมีพระพุทธเจ้าตน 1 ชื่อว่าธัมมทัสสี ว่าอั้น ก็เกิดมาตรัสสัพพัญญูเป็นพระ
เล่าก็มีแล ตทา โพธิสตฺโต ในกาลเมื่อนั้น ส่วนว่าบรมโพธิสัตว์เจ้าแห่งเรา ได้เกิดเป็นพระยาอินทร์…
z. …เทวดาทั้งหลายก็พ่ำเพ็งเต็มขระอูบคำขระอูบเงินแล้วไปอยู่มงคลขอบจักวาล อันนี้ก็ปรายมาบูชาพระพุทธเจ้าก็มีแล
ทิพฺพานิ ตุริยานิปิ ประการ 1 แม้นตุริยนนตรีอันเป็นทิพย์ทั้งมวลก็เปล่งออกยังเสียงตุริยนนตรีม่วนเพราะนัก ในอากาศ
ก็มีแล น เกวลํ บ่เท่านั้นสิ่งเดียว ส่วนว่าตุริยนนตรีทั้งหลายต่างๆ เป็นต้นว่าฆ้องแลกลอง ปี่ห้อแลแตรเหิน สขนะ พาทย์
พิณทั้งหลาย ก็เปล่งออกยังสัททะสำเนิงเสียงบูชาพระพุทธเจ้าก็มีแล…
Phuk 3: a. จร วรุณฺณเทวตา กิร นาเมกา ทีฆายุกา เทวตา มหาปุริโส มนุสฺสโลเก ปูเช นิพฺพตฺติตฺวา พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ สุตฺวา
ปฏิสนฺธิ ทิวเส คณฺหิตฺวา คมิสฺสามาติ มาลาคนฺธิตุํ อารพฺภึสุ กิร ดังจักรู้มานี้ เทวดาทั้งหลายฝูงประเสริฐชื่อว่าวรุณ-
เทวดามีอายุยืนยาว เขาได้ยินว่าดังนี้ บัดนี้ มหาปุริสะเจ้าเกิดมาในมนุษย์โลกเมืองคน จักได้ตรัสสัพพัญญูเป็นพระแล
ว่าอั้น เขาก็เจียรจากันว่าเราจักร้อยดอกไม้แล้ว จักเอาไปบูชายังมหาปุริสะเจ้าในวันอันเอาปฏิสนธิชะแลว่าอั้น…
z. …เอกทิวสํ ยังมีในวัน 1 ส่วนว่าพระยาธรรมาโศกราชตนนั้นก็อยู่ที่ใกล้ป่องลมแลทอดราชพระเนตราไปมา ก็หันยัง
ปัณฑลังคะพราหมณ์ปริพาชกทั้งหลายฝูงนั้น อันบ่สังวรรักษายังอินทรีย์แห่งตนหื้อดี ในเมื่อกินข้าวนั้น เขาก็กระทำเป็น
อนาจารบ่ชอบบ่ดี เป็นภายนอกศาสนาก็มีแล เมื่อดั่งอั้น ท้าวก็จึงรำพึงพิจารณาดูด้วยคำว่่า แท้แล กูจักหื้อทานดั่งอั้น
ก็ควรพิจารณาดูในที่อันหื้อแล้ว จึงควรหื้อทานดั่งอั้น ดีหลีชะแล…
Phuk 4: a. นโม ตสฺสตฺถุ เอวํ จินฺเตตฺวา ธมฺมาโสกราชา ส่วนว่าพระยาศรีธรรมาโศกราชจึงรำพึงดูในราชหฤทัยดังนี้แล้ว ก็
กล่าวซึ่งอำมาตย์ทั้งหลายว่าดังนี้ ภเณ ดูราเพื่อนทั้งหลาย ตุมฺเห อันว่าท่านทั้งหลาย จงไปนำเอามายังสมณพราหมณ์
อันท่านหากสมมุติว่าดีนั้น มาสู่สำนักแห่งเราพลันนักเทอะ เราจักมักใคร่หื้อทานแลว่าอั้น ทีนั้น ส่วนอำมาตย์ทั้งหลาย
ก็รับเอาว่า สาธุดีนักแล ว่าอั้นแล้ว เขาทั้งหลายก็ไปเอายังปัณฑละ ปริพาชก แลอาชีวก แลนิครนถ์ทั้งหลาย…
z. …มหาเถรเจ้าก็บ่รู้มาแล เหตุใดชาว่าอั้น ส่วนเจ้าภิกขุทั้งหลายก็กล่าวว่าดูรามหาราช ผิว่ามหาราชมีพระราชกรุณาสั่ง
ยังราชทูตาอำมาตย์ว่าหื้อไปนิมนต์ราธนาด้วยคำว่า ภนฺเต ข้าแด่เจ้ากู ในกาลบัดนี้ พุทธศาสนาเป็นอันถอยเถียวจมเสีย
เป็นอันบ่รุ่งเรืองแล้วแล ผู้ข้าขออังคาสราธนาเจ้ากูมาเมตตาเลิกยกยอยังวรพุทธศาสนาก่อนเทอะว่าอั้น ก็จึงเป็นกัปปิย-
วจนกถาอันสมควรแท้แล…
Phuk 5: a. มหาโมคฺคฬีปุตฺตติสฺสเถโร ส่วนว่ามหาโมคฬีบุตรติสสเถรเจ้ามาชะแล เจ้าภิกขุทั้งหลายกล่าวซึ่งพระยาดังนี้แล้ว ก็
ใช้ยังเจ้าภิกขุทั้งหลายอันได้ 16 ตน แลตนมีบริวารแลพันแลพัน ส่วนพระยาก็ใช้ใช้อำมาตย์ทั้งหลายได้ 16 คน แลคน
แลมีบริวารได้แลพัน พระยาก็สั่งอำมาตย์ตามคำแห่งเจ้าภิกขุทั้งหลายกล่าวทุกประการแล้ว ก็ใช้ไปกับด้วยเจ้าภิกขุธรรม
กถึกทั้งหลายก็มีแล ส่วนว่าอำมาตย์ทั้งหลายไปแล้วก็ราธนามหาเถรเจ้าตามคำสั่งแห่งพระยาชุประการก็มีแล…
z. …จงเข้าไปสู่สำนักปู่แห่งเจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราชในเมืองปาตลีบุตรแล้ว เจ้าจงกล่าวว่าดูรามหาราช ส่วนสหาย
แห่งมหาราชตนชื่อว่าพระยาเทวานัมปิยติสสะตนเป็นเจ้าแก่เมืองลังกาทวีป ก็มีปสาทะศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้ว
แล ในกาลบัดนี้ ส่วนว่าสหายแห่งมหาราชตนนั้นมีความปรารถนาจักใคร่สร้างแปงยังเจติยะในลังกาทวีปที่นั้น หื้อเป็นที่
สักการบูชาก็มีแล ประการ 1 บาตรแห่งพระพุทธเจ้าก็ดี สรีรธาตุก็ดี ดังได้ยินว่ามีในสำนักแห่งมหาราชก็มีแล…
Phuk 6: a. นโม ตสฺสตฺถุ ส่วนมหาราชจงหื้อยังบาตรแห่งพระพุทธเจ้ากับทั้งสรีรธาตุแต่เรา เจ้ากล่าวว่าอั้นแล้ว ส่วนพระยาธรรมา
โศกราชหากจักหื้อแก่เจ้าชะแล ครั้นว่าพระยาหื้อแล้ว เจ้าจงเอายังบาตรแลธาตุอันนั้นไปสู่สำนักพระยาอินทาในตาวตึงสา
แล้ว เจ้าจงกล่าวแก่พระยาอินทาว่า ดูรามหาราช ส่วนว่าธาตุทั้งหลาย 2 องค์ คือว่า ธาตุดูกด้ามมีดก้ำขวาก็ดี ธาตุเขี้ยว
ฝูงก้ำขวาก็ดี ดังได้ยินว่ามีในสำนักแห่งมหาราชแล ล้ำธาตุ 2 องค์อั้น มหาราชจงหื้อธาตุดูกด้ามมีดก้ำขวานั้น…
z. …ส่วนว่า ภิกขุสังฆะอันเป็นปุถุชนหื้อนั่งชั้นพื้นภายต่ำดั่งเจ้าภิกขุสังฆะอันทรงปิฎกทั้ง 3 หื้อนั่งชั้นถ้วน 2 ดั่งเจ้าภิกขุ
สังฆะอันถึงโสดาบันก็ดี สกิทาคามีก็ดี อันถึงอนาคามีก็ดีหื้อนั่งชั้นถ้วน 3 ส่วนว่าเจ้าภิกขุสังฆะอันเป็นขีณาสวะอรหันตา
หื้อนั่งชั้นบนลำดับกันดั่งนี้ก็มีแล ส่วนว่าพระยาทุฏฐคามณีอภัยก็หื้อยังเจ้าภิกขุสังฆะทั้งหลายมาพร้อมแล้วก็หยาดน้ำตก
เหนือแผ่นดิน หื้อทานยังโลหะปราสาทแล้ว ก็หื้อมหาทานอันมากนักเสี้ยงกาลนั้นได้ 7 วันก็มีแล…
Phuk 7: a. อเถกทิวสํ ราชา สตสหสฺสํ วิสชฺเชตฺวา มหาโพธิปูชํ กาเรตฺวา นครํ ปวิสนฺโต ถูปฐาเน ปติฏฺฐิตสีลาถูป ทิสฺวา
มหินฺทเถเรน วุตฺตวจนํ อสฺสริตฺวา มหาถูป กริสฺสามีติ กตสนฺนิฏฺฐาเน นครํ ปวิสิตฺวา มหาปาสาทํ อารุยฺห สุโภชนํ
ภุฺชิตฺวา สิริสยเน คโต เอวํ จินฺเตสิ เมื่อนั้น ยังมีในวัน 1 พระยาทุฏฐคามณีอภัยก็สละจ่ายยังข้าวของแสน 1 แล้ว ก็
กระทำสักการบูชาไม้มหาโพธิ์แล้ว ก็เข้าไปสู่เวียงหันเสาหินอันฝังไว้ในที่จักสร้างเจติยะนั้น…
z. …สพฺเพ เต ชนา อันว่าคนทั้งหลายมวลฝูงนั้น มีบุญสมภารได้กตาธิการมามากหลายในสำนักแห่งพระเจ้าทั้งหลาย
ประกอบด้วยติเหตุกปฏิสนธิบุญ ครั้นว่าได้สดับรับฟังยังธรรมเทศนาก็จักได้ตรัสรู้ยังสัจจธรรมทั้ง 4 ประการ มีทุกขสัจจะ
เป็นต้นในสำนักพระอริยเมตเตยยเจ้าแล้วได้ถึงยังอรหัตผลเป็นอรหันตา หักเสียยังราคาทิกิเลสบ่เศษสะหลอ แล้วเข้าสู่
นิพพานอันเป็นสุขเกษมยิ่งกว่าสุขทั้งมวล บ่อย่าชะแล…
Foliation / pagination: 
Phuk 1: 1B-20B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-12B ก ต้น-กํ ปลาย, 13B-20B ข ต้น-โข ปลาย; phuk 2: 1B-18B (Northern Thai figures) 1-18; phuk 3: 1B-18B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-3B เขัา ต้น-ข ปลาย, 4B-15B ค ต้น-ค ปลาย, 16B-18B ฆ ต้น-ฆิ and 1B-17B (Northern Thai figures) 1B-2B 1-2, 17B 3; phuk 4: 1B-18B (alphabetical order in Northern Thai) ก-กํ; phuk 5: 1B-17B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-13B ญ-ญ ปลาย, 14B-17B ต ต้น-ตี ปลาย; phuk 6: 1B-21B (Northern Thai figures) 1B-19B, 1-19, 20B-21B ซาว-ซาวเอ็ด; phuk 7: 1B-23B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-4B ก-กี, 1B ใบเค้า, 23B ใบปลาย and 1B-22B (Northern Thai figures) 1B-22B 1-ซาว 2 [22].
Subject descriptors or key words