Tamnan Kesa 9 Sen Phraya Intha - ตำนานเกสา 9 เส้น พระยาอินทา

Back to the list
Identification
Inv No: 
013_003
Bundles: 
1
Catalog No: 
TGC Wat Intharam, Hot, Chiang Mai, No. 13.004.02
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานเกสา 9 เส้น พระยาอินทา, ตำนานเกสา 9 เส้นแลตำนานพระยาอินทา
Uniform Thai title: 
ตำนานเกสา 9 เส้น พระยาอินทา
Uniform title (transliterration): 
taṃnān 9 sen2 braḥyā indā
Uniform title (transcription): 
Tamnan Kesa 9 Sen Phraya Intha
Scribe Thai script: 
สามเณรธรรมปัญญา
Donator / sponsor (Thai script): 
หลวงพี่กาบ
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1285
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1923
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1285 ตัว [ พ.ศ. 2466] ปีก่าไค้ เดือนเจียง แรม 8 ค่ำ วันพฤหัสบดี ไทยรวงไส้
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดอินทาราม
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ วนฺทานตฺวา รตนเจติยํ กาเย จิรนตเยหิ ทีนี้กูอินทาจักกล่าวยังพุทธตำนาน หื้อมนุษย์สัตว์ทั้งหลาย
ก็กลัวศาสนาพระพุทธเจ้าบ่ก้านกุ่งรุ่งเรืองภายหน้า กูราชาเป็นเค้าพร้อมกับด้วยเทวบุตรเทวดาท้าวทั้ง 4 พระยาเวสสุวัณ
พระยาแถน แลแม่่ธรณีอันรักษาปฐวีแลคงคา ก็จึงพร้อมกันราธนาเอาเกสาพระพุทธเจ้า เอาไปไว้ที่อั้นหั้นแล…
z. …หื้อสูหมั่นมาวัดวาอารามข่วงแก้ว ครั้นสูจำคำนี้แล้วหื้อสร้างประธานเจดีย์ บ้านเมืองก็จักก้านกุ่งรุ่งเรืองดังเก่า ในชี
ใหม่บ่อย่าชะแล หื้อจำเอาคำกูอินทร์ไว้ไหว้ทุกค่ำเช้าไปทุกแห่งทุกที่บ้านน้อยเมืองใหญ่ทั้งหลายด้วยคาถาว่า ตํ เม ส ติ
โก มํ สุ ร โส อ ป น สุ สุ ปิ อ ธํ สิ ติ ปุ วิ สิ เว กกฺโก กคฺโค น(มา)มิหํ หริตเสตริเจว เสริ วิหนฺตํ ปาณา มุโน โลหนฺตกํ
พุทฺโธ พุทฺธสติ ธมฺโม ธมฺมสติ สงฺโฆ สงฺฆสติ ดังนี้ ไหว้ทุกค่ำเช้าก็หากพ้นจากพยาธิทั้งมวลบ่อย่าชะแล ในที่นี้ก็จักได้
ชื่อว่าอินทาลงก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
1B-6B (alphabetical order in Northern Thai) ก ต้น-กู 2B-6B (Northern Thai figures) 2-6
Subject descriptors or key words