Tamnan Phraya Intha - ตำนานพระยาอินทร์

Back to the list
Identification
Inv No: 
014_003
Bundles: 
1
Catalog No: 
TGC Wat Luang Hot, Hot, Chiang Mai, No 13.001.06
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานพระยาอิน, ตำนานพระยาอินทาเจ้าฟ้า
Uniform Thai title: 
ตำนานพระยาอินทร์
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥyā indra’
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phraya Intha
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1247
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1885
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1247 ตัว [พ.ศ. 2428] เดือน 8 ขึ้น 13 ค่ำ วัน 1[อาทิตย์] ยามเที่ยง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดหลวงฮอด
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ พระองค์พุทธตำนาน ตํริปิ สพฺพญฺญูปนฺโน เมื่อพระพุทธศักราชลดลงว่าได้ 2,000 ปีเมื่อใด ปีเส็ดปีไค้
ต่อกันเมื่อใด บุคคลหญิงชายทั้งหลายจักเป็นลมตายมากนักชะแลจักได้พลัดพรากจากกันนั้นแล เดือน 7 นั้น พระยาเมือง
สิงหลราชก็จักไปพลัดจากกัน ในเวียงก็จักรบพุ่งฆ่ากันตายแล ไฟก็จักไหม้ปราสาทในเมืองสิงหลชะแล…
z. …ครั้นว่าพยาธิโรคามาถึงตนตัวแล้ว หื้อเขียนเอาชื่อพระเจ้ากกุสันธะ โกนาคมนะ กัสสปะ โคตมะ 4 พระองค์นี้ใส่ใบตาล
แล้วเอามาเผาไฟแล้วเอาสู่น้ำไม้ข่อยแล้ว หื้อเอาพุทธานุสติ ธัมมานุสติสังฆานุสติ อันนี้เสก 7 ทีหื้อกินหายบัดเดี๋ยวนั้นแล
พระยาอินทาเจ้าฟ้าบอกลงมานี้ หื้อพากันแต้มเขียนเอาไว้คู่บ้านคู่เมือง คู่หอ คู่เรือนเทอะ ครั้นรักษาไว้ก็จึงจักพ้นจาก
อันตรายทั้งมวลแล บุญก็จักรักษาบุคคลผู้นั้นไปไจ้ๆ ชะแล…
Foliation / pagination: 
1B-4B (Northern Thai figures) 1-4