Tamnan Hin Chamruek - ตำนานหินจำรึก

Back to the list
Identification
Inv No: 
020_005
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานหินจำรึก, ตำนานธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า, ตำนานพระยาอินทาเจ้า, ธรรมคำสอนพระยาอินทาธิราชเจ้าฟ้า
Uniform Thai title: 
ตำนานหินจำรึก
Uniform title (transliterration): 
taṃnān hin cāṃrịk
Uniform title (transcription): 
Tamnan Hin Chamruek
Scribe Thai script: 
หนานสี
Donator / sponsor (Thai script): 
หนานสี พร้อมภริยา บุตร พี่น้องทุก ๆ คน และมหาสาธุเจ้าห่วงเป็นเจ้าภาพใบลาน
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
No date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแม่ตั๋ง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ ศรีสวัสดี แต่ก่อนยังมีมหาเถรเจ้าตน 1 ชื่อว่า คัญเญลิน แล ทีนี้จักกล่าวตำนานอันนี้แห่งพระพุทธเจ้า
ทั้ง 5 พระองค์อันหากทำนายไว้แต่ก่อน คือ เมื่อโคตมเจ้าแห่งเรายังธรมานไป่เข้าสู่นิพพานเทื่อ อันยังอยู่สั่งสอนยังหมู่คน
แลเทวดาทั้งหลายนั้น เจ้าก็เข้าไปนั่งอยู่ใต้เค้าไม้รังต้น 1 คำห้อว่า จุยิวสู ว่าอั้น ไม้ต้นนั้นเป็นอันประเสริฐนักก็มีแล…
z. …ครั้นว่าเรือนใดบ่มีหนังสือกูอินทานี้ไว้กั้งก่าภัยใหญ่อันนี้ก็บ่รอดตน บุคลทั้งหลายแลเรือนใดมีก็จักพ้นจากภัยใหญ่นี้
แล หื้อหมั่นผ่อหมั่นคอยหนังสืออันนี้หื้อได้ขึ้นใจ เขียนเอาพระคาถากูอินทานี้สังวาทสวาทธิยายไหว้นบครบยำทุกค่ำเช้า
เทอะ ก็หากจักมีสุขชะแล นวิโว พุทฺธธมฺมสงฺฆ สตฺตา สตฺตา วณฺณํ เถรตฺตา อนุคินเขถ ปวสตฺติ อายุ ทีฆา ตริเต
อวติสตฺตี ฯ ดังนี้ ไปไจ้ๆ ก็เที่ยงว่าจักได้รอดเวียงแก้วยอดอมตมหานครเนรพาน บ่อย่าชะแล …
Foliation / pagination: 
1B-22B (Northern Thai figures) 1-22
24B-27B (alphabetical order in Northern Thai with figures) 24B-27B ก 1-กี 4