Tamnan Phra Chao Kaeo Setangkhamani - ตำนานพระเจ้าแก้วเสตังคมณี

Back to the list
Identification
Inv No: 
020_006
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานพระเจ้าแก้วเสตังคมุณี, ธรรมตำนานพระเจ้าแก้วเสตังคมุณี
Uniform Thai title: 
ตำนานพระเจ้าแก้วเสตังคมณี
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥ cao2 kèv2 setăṅgamaṇī
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phra Chao Kaeo Setangkhamani
Scribe Thai script: 
ลุงทุปิยธโร
Donator / sponsor (Thai script): 
ปฐมมูลศรัทธาลุงเหมือย
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
ยามบ่ายโมง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแม่ตั๋ง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เสตงฺคมณี วนฺทามิ ฯ สาธโว ดูกราสัปปุริสะทั้งหลาย จงจักฟังยังนิยายโบราณพระแก้วเจ้ายังหอเชียง-
ใหม่บัดนี้เทอะ ในกาลเมื่อพระสัพพัญญูโคตมะเจ้าแห่งเราเป็นพระได้ 25 วัสสา อยู่สำราญในป่าเชตวันอารามมีมหากรุณา
มักใคร่สังคหะสัตว์ทั้งหลายในปัจจันตชนบท ดั่งอั้น พระพุทธเจ้ามีหมู่อรหันตาเจ้าทั้งหลาย 500 ตน เป็นประธานบริวาร
สยองไปในอากาศ ยามเช้าก็ลงจระเดินบิณฑบาตในนิคมอันหนึ่งอันมีข้างแม่น้ำระมิงค์ คือนที คือเมืองหริภุญไชย…
z. …สงเสพพระเจ้าแก้วนั้นได้ 7 วัน 7 คืนก็มีวันนั้นแล ก็ยังเป็นบุญเป็นคุณแก่เราทั้งหลายสืบๆ มาแท้แล พระเมืองแม่ใน
เจียรจากับด้วยเสนาอำมาตย์มีฉันนี้แล เมื่อนั้นเสนาอำมาตย์ประชานราษฎร์ทั้งมวล เขาทั้งหลายก็ยินดีก็มีโสมนัสฉันทะ
พร้อมเพรียงกันว่า ดีๆ ชุคนแล้ว ก็พากันก่อแรกสระสรงพระแก้วเจ้าในเมื่อจุลศักราชได้ 798 ตัว ปีร้วงไค้ เดือนวิสาขา
ออก 8 ค่ำ เป็นวันปฐมสระสรงไปต่อเท่ารอดเดือนวิสาขา เพ็ง จึงเป็นปริโยสานก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
1B-16B (Northern Thai figures) 1-16
Subject descriptors or key words