Tamnan Phra Chao Ton Luang - ตำนานพระเจ้าตนหลวง

Back to the list
Identification
Inv No: 
021_014
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานพระเจ้าตนหลวง, ตำนานพระมหาพุทธรูปเจ้าตนหลวงเมืองพะเยา, ธรรมตำนานพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยง
Uniform Thai title: 
ตำนานพระเจ้าตนหลวง
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥ cau2 tan hluaṅ
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phra Chao Ton Luang
Scribe Thai script: 
ปู่หนานจันทร์
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1311
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1949
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1311 ตัว [พ.ศ. 2492] เดือน 7 ขึ้น 7 ค่ำ วันเสาร์
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแม่วะหลวง
Beginning and end: 
a. นโม อตีต กกุสนฺโธ โกนาคมโน กสฺสโป สิริสมฺปนฺโน โคตโม สากฺยปุงฺคโว นโม เม อหํ วนฺทามิ สพฺพทา ฯ โย โส
ภควา อนปกปฺโป ปณิหิตฺตติวิธสุจริตสมนฺนาคโต ทฺวาทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฏิมณฺฑิโต กรุณากาโล โสหนฺตา
สปาทยุคลํ สิรสา นมามิ ฯ วา สุขํ ปกฺเขทนามํ จนฺทนามํ พุทฺธพิมฺพํ นมามิหํ ฯ 3 บทนี้คำไหว้พระเจ้าตนหลวงเมือง
พะเยาแล อิมสฺมึ เกสาธาตุโย วามเก อฏฺฐิธาตุ ปิฐาตุ โลหปพฺพตฺตํ ทกฺขิณํ มหาจุนฺทํอหํ วนฺทามิ สิรสา ฯ บทนี้คำ
ไหว้พระธาตุเจ้าจอมทอง เมืองพะเยา แลไหว้มหาจุนทะเถระก็ในบทเดียวนี้แล…
z. …พระพุทธรูปเจ้าตนหลวงหม่นหมองศรีเหตุว่าบ่มีชาววัดอยู่ปฏิบัติรักษาอุปัฏฐาก แลหาพื้นตำนานบ่ได้ บ่มีไผรู้สักคน
ว่าอั้น เหตุนั้นผู้ข้าทั้งหลายจึงได้พร้อมกันเขียนหนังสือพื้นตำนานแล้ว ได้ใช้หื้อหมื่นอุตตมาชาวเมืองเชียงของเอาออกมา
หื้อปรากฏแก่คฤหัสถ์ นักบวชเจ้าทั้งหลายในเมืองพะเยาที่นั้นแล มหาเถรเจ้าธรรมปาละได้ริสสนาแปงจารึกไว้กับวัดศรี
โคมคำเมืองพะเยาตราบต่อเท่า 5000 วัสสาแล…
Foliation / pagination: 
1B-12B (Northern Thai figures) 1-12
Subject descriptors or key words