Buddha image

Tamnan Mueang Rawaek - ตำนานเมืองระแวก

042_001
ตำนานเมืองระแวก, ตำนานเมืองละแวก, ตำนานระแวก

Tamnan Phra Pan Mae Pukha - ตำนานพระป้านแม่ปูคา

037_004
ธรรมตำนานพระป้านแม่ปูคา, ตำนานพระพุทธเจ้าอันจระเดินโปรดสัตว์โลก

Tamnan Don Tao Thon - ตำนานดอนเต้าโทน

036_001
ตำนานดอนเต้าโทน, ตำนานนิทานวัดพระแก้วดอนเต้าเวียงดินเมืองกุกกุฏนคร, ธรรมตำนานดอนเต้า

Tamnan Phra Kaeo Don Tao - ตำนานพระแก้วดอนเต้า

034_011
ตำนานพระแก้วดอนเต้าเวียงดิน, ตำนานนิทานพระแก้วดอนเต้าเวียงดินเมืองกุกกุฏนคร, ตำนานพระแก้วดอน เต้าเวียงดินที่เมืองนคร

Tamnan Phra Chan Phra Kaeo Phra Sing - ตำนานพระจันทน์ พระแก้ว พระสิงห์

034_008
ตำนานพระจันทน์ พระแก้ว พระสิงห์เจ้า

Tamnan Phra Chao Non Khon Muang - ตำนานพระเจ้านอนขอนม่วง

029_011
ธรรมตำนานพระนอนขอนม่วง, ตำนานพระเจ้านอนขอนม่วง, ธรรมพระเจ้านอนขอนม่วง, ธรรมตำนานพระเจ้านอนขอนม่วง, ตำนานพระธาตุเจ้าจอมยอง

Tamnan Phra Buddha Rup Chao Doi Chom Kitti - ตำนานพระพุทธรูปเจ้าดอยจอมกิตติ

029_002
พุทธตำนานพระพุทธรูปเจ้าดอยกิตติ, พุทธตำนานพระพุทธรูปเจ้าดอยจอมกิตติ