Buddha Tamnawai - พุทธต่ำนวาย (พุทธทำนาย)

Back to the list
Identification
Inv No: 
021_016
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ธรรมพุทธต่ำนวาย
Uniform Thai title: 
พุทธต่ำนวาย (พุทธทำนาย)
Uniform title (transliterration): 
buddha taṃ1navāy
Uniform title (transcription): 
Buddha Tamnawai
Scribe Thai script: 
ภิกษุอินคำ
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
วัน 4 [พุธ] เวลาฉันเพล
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแม่วะหลวง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ พระองค์พุทธต่ำนวายกริวิวาบันผันไว้ในเมื่อพระพุทธศักราชล่วงไปได้ 2,000 ปี ปีเส็ดปีไค้ต่อกันนี้
บุคคลหญิงชายทั้งหลายจักเป็นลมตายเป็นอันมากแล จักได้พลัดพรากจากกัน หงส์พระยาสิงหงราชจักได้พลัดพราก
จากกันเมื่อวันก็จักลุกไฟก็จักไหม้ปราสาทในเมืองสิงหงราช ในวันเดือน 7 ขึ้น 9 ค่ำ ก็จักเกิดมีทุกแห่งมีทั้งผีเสื้อจักมาร้อง
คนใจบาปก็จักมีชะแล…
z. … ก็จักซอกซ้อนตายก็จักพลัดพรากจากกัน ก็เที่ยงจักตายทุกแห่งทุกหน บ่อย่าชะแล ความแล้งก็จักกลับมาบ้านมา
เมืองเราในกาลบัดนี้แล พระยาในเมืองชลกันก็จักมาผ่อคนใจบาปแลใจบุญเทอะ เมื่อท่านจักลงมานั้น คนท้ังหลายผู้ใจ
บุญแลผู้ใจบาปนั้นก็จักได้หันอัศจรรย์ทั้งหลายอันใดอัน 1 ชะแล แม่นว่าบ่ได้หันหนังสืออันนี้ก็ยังบ่มีบุญเทื่อแล แม่นว่า
บุคคลผู้ใดยังได้หันหนังสือไหว้นบครบยำทุกคำเท่าก็ยังได้ถึงสุข 3 ประการ มีนิพพานธรรมเจ้าบ่อย่าชะแล…
Foliation / pagination: 
1B-3B (Northern Thai figures) 1B 1, 2B-3B (?-?)
Subject descriptors or key words