Tamnan Phra Chao Liap Lok - ตำนานพระเจ้าเลียบโลก

Back to the list
Identification
Inv No: 
021_017
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานพระเจ้าเลียบโลกผูกต้น, ตำนานพระบาทแลพระธาตุผูกต้น, โวหารพระเจ้าเลียบโลกผูกต้น [phuk 1]; ตำนานธาตุผูกถ้วน 4, พระเจ้าเลียมโลก [phuk 4]; ตำนานพระบาทธาตุผูก 5; ตำนานพระบาทผูก 7; ตำนานธาตุพระเจ้าผูกถ้วน 9; พุทธตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วนสิบ.
Uniform Thai title: 
ตำนานพระเจ้าเลียบโลก
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥ cau2 līep lok
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phra Chao Liap Lok
Scribe Thai script: 
phuk 2: ยาลังสีสามเณร; phuk 3: สามเณรณันทิ; phuk 4: มหาวันภิกขุ; phuk 5: สามเณรพินไชย; phuk 6: สามเณรญารังสี; phuk 8: พระภิกขุกันไช (กรรชัย); phuk 9: สามเณรพินไช; phuk 10/11: สามเณรณันทิ.
Donator / sponsor (Thai script): 
phuk 2,3 : ปฐมมูลศรัทธาหนานกาวี พร้อมด้วยภริยา พ่อแม่ พี่น้อง ลูกเต้าทุกๆ คน; phuk 4, 5: หนานนนท์ พร้อมด้วยภริยา ลูกเต้าทุกคน, หนานนนท์ พร้อมภริยา บุตรธิดาทุกคนได้บูชาธรรมผูกนี้แล้วถวายไว้ค้ำชูพุทธศาสนา; phuk 6/7: ปฐมมูลศรัทธาหนานกาวี พร้อมด้วยภริยา ลูกเต้า พ่อแม่ พี่น้อง; phuk 9: ศรัทธาอ้ายคำพัน เป็นประธาน พร้อมกับภริยา ลูกเต้าทุกๆ คน; phuk 10: ศรัทธาอ้ายคำพัน เป็นเค้า; phuk 11: ปฐมมูลศรัทธา หนานกาวี พร้อมด้วยภริยาชื่อนางสุนา และลูกทุกๆ คน.
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1284
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1922
Calendar Thai script: 
phuk 1: สระเด็จแล้วยาม 4 ?; phuk 2: จุลศักราช 1284 ตัว [พ.ศ. 2465] ปีเส็ด ยามกินข้าวงาย; phuk 3: สามเณรณันทิ; phuk 4: จุลศักราช 1284 ตัว [พ.ศ. 2465] วัน 6 [ศุกร์]; phuk 5: จุลศักราช 1284 ตัว [ พ.ศ. 2465] ปีเต่าเส็ด ยามกลองงาย; phuk 6: จุลศักราช 1284 ตัว [พ.ศ. 2465] ปีก่าเส็ด; phuk 7: วัน 2 [จันทร์]; phuk 8: จุลศักราช 1284 ตัว [พ.ศ. 2465] ปีเปิกเส็ด เดือน 8 แรม ค่ำ วัน 1[อาทิตย์]; phuk 10: จุลศักราช 1284 ตัว [พ.ศ. 2465] ปีเต่าเส็ด เดือน 3 แรม 3 ค่ำ วัน 7 [เสาร์]; phuk 11: จุลศักราช 1284 ตัว [พ.ศ. 2465] ปีเต่าเส็ด เดือน 8 แรม 6 ค่ำ วัน 3 [อังคาร].
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแม่วะหลวง
Beginning and end: 
Phuk 1: a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปารมี สพฺพปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํติ ฯ สาธโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย
มหาการุณิโก นาโถ อันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลาย ตนประกอบด้วยมหากรุณาในสัตว์โลกทั้งหลายมากนัก ปูเรตฺวา
ก็พ่ำเพ็งแล ปารมี สพฺพา ยังบารมีธรรมทั้งมวลอันได้ 30 ทัศ กับทั้งมหาบริจาคทานอันใหญ่ 4 ประการ กับทั้งจริยา 3 ประ-
การ กับทั้งสุจริตธรรม 3 ประการ เสี้ยงกาลอันนานได้ 20 อสงไขยปลายแสนมหากัป หิตาย เหตุเพื่อหื้อเป็นคุณประโยชน์
สพฺพปาณินํ แก่สัตว์ทั้งหลายมวลแล…
z. …ด้วยดั่งพระพุทธเจ้าทำนายไว้นั้น ก็พร้อมกันกับด้วยท้าวพระยา เสนาอำมาตย์แลชาวเมืองทั้งหลายมากนักแล ก็มา
ขุดขุมลึกได้ 7 วา ไว้หื้อเป็นที่ไหว้แลบูชาแก่คนแลเทวดาทั้งหลายแล้ว ยังมีเทวดาตน 1 ชื่อว่าดาหัสสักกะ ก็อยู่รักษาธาตุ
พระบาทเจ้าแล เทวดาตนนั้นหากเป็นหลานพระยาอโศกธรรมราชานั้น ว่าท่านตายจากอันเป็นหลานพระยาอโศกธรรมราช
แล้ว ก็ลวดได้มาเป็นเทวดาอยู่รักษาธาตุแลพระบาทยางจวงที่นั้น ก็มีวันนั้นแล…
Phuk 2: a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ สตฺถา ธรมาเน ชนปทจาริกํ จรมาโน ฯ สาธโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย สตฺถา
อันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้า ตนเป็นครูแก่คนแลเทวดาทั้งหลายอันยังธรมานตั้งอยู่ หื้อแล้วพุทธกิจ 4 ประการ เอกํ สมยํ
ยังมีในกาลคาบหนึ่ง พระพุทธเจ้าตนมีมหากรุณาก็พาเอาอรหันตากับทั้งมหาอานนท์เถรเจ้าแลพระยาอโศกตนเป็นเจ้าใน
เมืองกุสินารา ก็ไปเป็นอุบาสกแห่งพระพุทธเจ้า ก็จระเดินไปโผดสัตว์ทั้งหลายด้วยลำดับนิคมราชธานี…
z. …เจ้าจึงขอดเป็นคาถาไว้ว่า สิงฺคุตฺตเร มโนรมฺเม กกุสนฺโธ สตฺถาวาโห ธมฺมกรณํ ฐเปติ โกนาคมโน ธมฺมวโชโต
สุวณฺณทณฺฑํ ฐเปติ กสฺสโป สิริสมฺปนฺโน สุวณฺณจีวรํ ฐเปติ โคตโม สากฺยปุงฺคโว โลกหิตาย อฏฺฐเกสญฺจ ฐเปติจตฺตาโร
เต มหาธาตุโย อหํ วนฺทามิ สิรสา เตสํ เยว คุเณน สพฺพทุกฺขา ปมุญฺจิสฺสามิ ฯ ดังนี้ คฤหัสถ์และนักบวช บุคคลหญิง
ชายทั้งหลาย ค่อยจำเริญไปชุวันชุคืนไจ้ๆ ก็เที่ยงจักได้ถึงสุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นยอดบ่อย่าชะแล…
Phuk 3: a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ สตฺถา ชนปทปริกญฺจมโน ฯ สาธโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย เอกํ สมยํ ยังมี
ในกาลคาบ 1 สตฺถา อันว่าพระพุทธเจ้าตนเป็นครูแก่คน แลเทวดาทั้งหลายก็บังเกิดมหากรุณา มักใคร่สั่งสอนโผดสัตว์
โลกทั้งหลาย ก็เอาภิกขุสังฆะแลอรหันตาทั้งหลาย มีมหาอานนทเถรเจ้าเป็นปัจฉาสมณะ กับทั้งพระยาอินทาธิราชถือฉัตร
กั้งภายบน ก็จระเดินเทสซึ่งอันจระเดินไปในชนบทราชธานีก็ไปสู่เมืองสุวรรณภูมิแล้ว…
z. …เทวดา อินทา พรหมลงมาบูชามหาชินธาตุนั้น หากยินปรากฏหอมมาด้วยกลิ่นคันธะ ดอกไม้ ของหอม อบรมทั้งมวล
ประการ 1 ปรากฏได้ยินเสียงตุริยนนตรี ฆ้อง กลองเป็นต้น เหตุเขาเจ้ามาสงเสพบูชาธาตุเจ้าหั้นแล บุคคลทั้งหลายอย่า
กระทำอนาทร อย่าเสียอันร้ายตกใกล้เขตน้ำบ่อที่นั้นบ่ดีเทวดาบ่พึงใจเทียนย่อมกระทำหื้อเป็นภัยแลบุคคลผู้ใดได้ไหว้แล
บูชา คารวะครบยำธาตุเจ้าดั่งกล่าวมานี้ ก็จักหื้อแล้วยังโลกียสุขในเมืองฟ้าแลเมืองคนบ่อย่าชะแล…
Phuk 4: a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ วนฺทิ(ตฺวา) สิรสา พุทฺธํ สทฺธมฺมํ คณุตฺตมํ อิทมฺปิ ปาท(สารีริ)กธาตุกถํ วกฺขามีติ ฯ สาธโว ดูรา
สัปปุริสะทั้งหลาย ทีนี้เราจักกล่าวพระบาทเจ้าแลสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าอันมาถปันนาไว้ในเมืองทั้งหลายนั้นหื้อแจ้ง ผู้
มีปัญญาพึงรู้ด่ังเราจักวิสัชนาไปหน้านี้เทอะ เอกํ สมยํ ยังมีในกาลคาบ 1 คือ ในกาลเมื่อพระพุทธเจ้าได้เทศนา ได้ตรัส
ปัญญาสัพพัญญูเป็นพระแล้ว เทศนาสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายไว้นานได้ 25 วัสสาวันนั้น…
z. …ฐานะที่นี้ภายหน้าจักปรากฏว่าศิลาผาแรม หมื่นชะแล ไผมาหันก็จักว่า ดอยผาแรม ชะแล แม่น้ำอันนี้ก็จักได้ชื่อว่า
แม่น้ำพระเจ้ามานอนแรม หมื่นชะแล เมืองอันนี้จักได้ชื่อว่า เมืองมานอนแรม หมื่นชะแล เมืองอันนี้คนใจบาปหาศีลหา
บุญบ่ได้แล จักมาอยู่ก็บ่ได้ชะแล อยู่บ่วุฒิจำเริญใจแล เหตุว่าเทวดาอารักษ์บ่พึงใจนั้น ก็จักกระทำหื้อเป็นอันตรายมากนัก
ชะแล พระพุทธเจ้าทำนายว่าฉันนี้แล้ว ตกวันลุนรุ่งเช้าก็เสด็จไปสู่ทิศหนลวงเงิมก็มีแล…
Phuk 5: a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ ตตฺร ภควา สิลายํ ยถาภิรนฺตํ วิหริตฺวา ฯ ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย ภควา อันว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่สำราญ
ในศิลาผาแรมที่นั้นตามอันควรแล้ว ในวันเดือนออกค่ำ 1 ก็เสด็จออกจากผาแรมที่นั้น ก็ไปรอดที่ 1 คนทั้งหลายก็มาแล
บูชาพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่า ข้าแห่งพระพุทธเจ้า ผู้ข้าทั้งหลายอยู่บ้านเล็กเมืองน้อยจักหาสังกินสังทานบ่ได้แล น้ำก็บ่มี
ปลา ไร่นาก็บ่มีข้าว ไร่ข้าวนามักว่าบ่ได้ข้าวแล…
z. …พระพุทธเจ้าก็ถามพ่อค้า 4 คนนั้นว่า ดูราอุบาสก ลุกแต่เมืองหัวน้ำเรือแลแพก็ดี เทียวไปทางบกก็ดี ครั้นว่ามาถึงหาด
ผาคำที่นั้นหื้อไหว้แลสักการบูชาพระบาทแลบูชาพระยานาค ก็บ่พึงใจ เทวดาอารักษ์จักมักรบเรือหลุแพเสีย แม้นเทียว
ทางบกก็เป็นภัยอันร้ายชะแล ผิว่ากระทำอนาทรผิดอารักษ์ที่นั้น แลบ่บูชาหื้อดี แม้นไปสร้างไร่นาก็บ่สมริทธีเพื่ออารักษ์
ไปบีบเบียนชะแล พระพุทธเจ้าทำนายพระบาทหาดผาคำ แลพระบาทผ้าขาว 2 รอย ไว้บ้านเสี่ยวบ้านฝ้ายก็มีแล…
Phuk 6: a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ ตโต ภควา พฺยากรณมกฺกาสิ จตฺตาโร เต วาณิชา นาวายํ อาสนํ ปญฺญาเปตฺวา ภควนฺตํ อภิร-
ธายีติ ฯ ดังนี้ ดูราโสตุชนะสัปปุริสะทั้งหลาย ภควา อันว่าพระพุทธเจ้าก็กระทำแล้วยังอันทำนายยังพระบาทเจ้าอันมีใน
หาดผาคำดังนี้ ก็มีแล ภ จตฺตาโร เต วาณิชา อันว่าพ่อค้าทั้ง 4 คนนั้นก็เอาผ้ามาทบเป็นอาสนะไปปูไว้ในเรือน แต่งข้าว
ดีแล้ว ก็พร้อมกันราธนาพระพุทธเจ้าแลอรหันตาขึ้นสู่สำราญเหนือเรือที่นั้นแล้ว…
z. …อายุสัตว์ทั้งหลายก็จักถอยลงไปด้วยลำดับถึงอายุเขตสิบปีเป็นฝั่งนั้นแลมีในกาลเมื่อใด ส่วนภัทรกัปอัน(นี้)ก็ครึ่งใน
กาลยามนั้นแลมักว่าเป็นครึ่งภัทรกัปในที่นั้นแล อธิบายยถาเทศนาก็มีดังนี้แล พระพุทธเจ้าเทศนาแก่มหาอานนท์เถร
ด้วยประการดังนี้แล้ว มหาอานนท์เถรตนเป็นอรหันตา แลพระยาอินทา แลพระยาอโศก แลเทวดาอารักษ์ทั้งหลายได้
สดับรับฟังธรรมเทศนาฉันนั้น แล้วก็กระทำสาธุการซึ่งธรรมเทศนาแล้ว ก็บูชาตามสติกำลังแห่งตนก็มีวันนั้นแล…
Phuk 7: a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ ปุน ทิวเส ภควา ตตฺร ปิณฺฑาย จาริกํ ปตฺตจีวรมาทาย ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา สงฺฆาฏิจีวรํ ฯ
ดูราสัปปุริสะทั้งหลายฝูงนั้น ทิวเส ในวันลุนน้ัน คืนในเดือน 4 ออกค่ำ 1 นั้น ภควา อันว่าพระพุทธเจ้าก็ลุกในกาลเมื่อเช้า
แล้วก็นุ่งผ้าคุมบาตร แลผ้าสังฆาฏิจีวรแล้ว ก็ถือเอาผ้าแลบาตรเพื่อจระเดินบิณฑบาตข้าว ก็เสด็จออกจากดอยถ้ำอันเป็น
รูปช้างสารนั้นแล้ว ก็จักจระเดินไปเอาข้าวบิณฑบาตด้วยลำดับบ้านลำดับเรือน…
z. …พระเจ้าทำนายฉันนี้แล้ว ก็เสด็จไปสู่ข่าทั้งมวลแล้ว ก็สั่งสอน เขาทั้งหลายก็บ่ฟังบ่ละมิจฉาทิฏฐิเสียเขาเสียได้ พระ
เจ้าสอนบ่ได้ก็เสด็จจากด้าวทัมมิละ ข่า ว้า ไปรอดเมืองแช่ ไว้พระบาทเชียงผาแล้ว ก็มาไว้พระบาทแดนเมืองมาง แล้วก็
เสด็จออกจากเมืองไปเมตตาทัมมิละ ข่า ว้า ชาวชนบทบ้าน เมือในเมืองเขมรัฐ คือ เชียงตุง คือ ระแวกเมืองเขินทั้งมวลชู่
แห่ง ก็ย่ำไว้ยังพระบาทตามอันควรพึงหื้อเป็นที่ไหว้แลบูชาแก่คนแลเทวดาทั้งหลาย ก็มีแล…
Phuk 8: a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ โยนกโลกสฺมึ ภควา จาริกญฺจรติ ฯ ดูราโสตุชนะสัปปุริสะทั้งหลาย พระพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายก็
เอาอรหันตา พระยาอินทร์ พระยาอโศกไปจระเดินโผดสัตว์แลคนทั้งหลายในเมืองเขมรัฐชู่แห่งแล้วก็เสด็จเข้ามาในระแวก
แคว้นเมืองโยนกโลก คือ เมืองยวนก็มีแล พระพุทธเจ้าก็เข้าไปถึงเมืองพยาก ก็ไปถึงแม่น้ำที่ 1 ชื่อว่าพยัคฆนที คือว่า
แม่น้ำพยากแล พระพุทธเจ้าก็สีฟันแลซ่วยหน้าแล้วก็นั่งอยู่ในที่นั้น…
z. …ตน 1 ชื่อว่าจุฬกัสสปเถรน้อย ตน 1 นิพพานไปในหว่างดอยเมืองมิถิลา คือว่าเมืองห้อเมืองแส บัดนี้ ตน 1 แลอัสสชิ
เถรแลอตุลเถรนิพพานไปในดอยพระบาทผาน้อยเมืองลา ที่แคว้นเมืองห้อ แลเอาใส่หีดคำแลหีดผาแก้วไว้นั้น 1 แล พระยา
อินทาก็เมือพิจารณารักษาคราบมหาเถรเจ้าในถ้ำพระบาทผาน้อยที่นั้นดีแล้ว ก็สยองไปลวงบนหนอากาศก็ไปเขิ็ดทันพระ
เจ้าที่ดอยเก้ิงเชียงใหม่ที่นั้นเล่าก็มีวันนั้นแล…
Phuk 9: a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ ธาตุกถา ตตฺถ สตฺตาโห ภควา ธา คนฺตา อยกรสฺมึ ปเทเส สมฺปตฺโต ภควา ฯ ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย
ภควา อันว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในดอยเกิ้งที่นั้นนานได้ 7 วันแล้ว ก็ไสลงมาจากจอมดอยที่นั้น ก็ไปตามราวป่าอัน 1 แล้วก็ลง
มาสู่แม่น้ำระมิงค์ คือว่า น้ำแม่พิงค์นั้น แล้วก็ไปด้วยฝั่งแม่น้ำแม่พิงค์ขึ้นเมือภายเหนือได้หมื่นวา ก็มาพบลัวะผู้ 1 มันก็
แปงหลุกควงผัดน้ำขึ้นใส่นาข้าวดอ คือนาเจียง…
z. …เทวดา อินทา พรหม เทพคณะทั้งหลายก็จักพร้อมกันลงมาอุสสาราชาภิเษกเจ้าตนมีบุญนั้นหื้อเป็นพระยาธรรมิกราช
ได้เสวยทิพย์สมบัติในเวียงเชียงดาวที่นั้นแล้ว เทวดาทั้งหลายก็จักไปนำเอานางแก้วอุดรกุรุทวีป เอาเข้ามาหื้อเป็นบาท
บริจาก หื้อเป็นอัครมเหสีเทวีแก่ธรรมิกราชหมื่นชะแล กวางคำกระตายอันเป็นเทวดาเนรมิตนั้นก็มาปุจฉาซึ่งกันฉันนี้แล้ว
ก็สั่งอำลากันแล้วต่างตนก็ต่างหนีไปสู่ที่อยู่แห่งตนหมื่นชะแล พระพุทธเจ้าก็เทศนาทำนายหื้อพระยายักขราชได้ฟังฉันนี้
ก็มีวันนั้นแล…
Phuk 10: a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เอกํ สมยํ ปพฺพเต วิหรติ อถ โน สโต นปเทโว วิทิตฺวา เตสํ ปุญฺญํ ปุจฺฉิตฺวา เทวโลกโต โอกริตฺวา
ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา ปุจฺฉิ สุตารํ ฯ ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย ยังมีในกาลคาบ 1 พระพุทธเจ้าก็อยู่สำราญเข้าวัสสาในดอย
จาริบรรพต(ตั้ง)แต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสปัญญาเป็นพระมานานได้ซาววัสสานั้นแล อถ ในกาลเมื่อนั้น พระยาอินทาธิราชได้
ยินธรรมเทศนาพระพุทธเจ้า…
z. …ตั้งอยู่ตราบเมินนานย่านปานกลางที่ก่ึงในที่ครึ่ง 3พันวัสสา สืบปรัมปราแต่เค้าตราบต่อเท่าถึงที่ชุมนุมธาตุเป็นปริโย-
สานหมื่นชะแล สกฺโก เทวราชาปิ วตฺถา จ ปน สคฺคกายํ อปฺปกฺกามีติ ฯ สกฺโก อินทาธิราชตนเป็นเจ้าแก่เทวดาทั้งหลาย
ครั้นบอกกล่าวคำเท่านี้แล้วแก่เจ้าฤษี ตนชื่อว่าอินทาสัพพาร ตนอยู่ดอยหลวงในเมืองหริภุญชัยนครนั้นแล้ว ก็เสด็จขึ้นเมือ
สู่ชั้นฟ้าแก้วอันเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแล…
Phuk 11: a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ จวิตฺวาน ตโต กายามาตฏฺฐ ปฏิสนฺธิ ปจฺฉิ คเหตฺวา มหามายาย เทวิยาย กุจฺฉิมฺหิ ฯ ดูราสัปปุริสะ
ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าแห่งเรานั้นจุติจากชั้นฟ้าดุสิตสวรรค์เทวโลก ก็ลงมาเอาปฏิสนธิในท้องแห่งนางศรีมหามายาเทวีใน
ปีกาบเร้า เดือน 9 เพ็ง เม็งวัน 5 ฤกษ์ได้ซาวตัว อยู่ในท้องแม่นานได้สิบเดือนแล้วก็ประสูติออกมาจากท้องแม่ในปีกาบเส็ด
เดือนวิสาขาเพ็ง คือเดือน 8 เพ็ง เม็งวัน 6 ฤกษ์ได้ 11 ตัว ศักราชได้ 43 ตัว…
z. …จักสมริทธีบัวรมวนด้วยข้าวของ เงินคำ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ของเลี้ยงของดู มีเดชริทธีมากนัก ก็จักหื้อถึงสุขชั่วนี้ชั่ว
หน้ายิ่งกว่าคนแลเทวดาทั้งหลายชะแล แม่นสมภารแก่กล้าก็จักได้ถึงนิพพานในศาสนาพระพุทธเจ้าโคตมะนี้ดีหลีแล แม่น
สมภารบ่กล้าบ่แก่ ยังท่วนเทียวไปมาในวัฏสงสาร ก็บ่ได้ไปเกิดในอบายทั้ง 4 สักคาบตราบได้หันหน้าพระอริยเมตเตยยเจ้า
แล้ว ก็จักได้ถึงมรรคผลธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าตนนั้น บ่สงสัยชะแล…
Foliation / pagination: 
Phuk 1: 1B-18B (Northern Thai figures) 1-18; phuk 2: 1B-22B (Northern Thai figures) 1-22; phuk 3: 1B-15B (Central Thai figures) ที่ ๑-ที่ ๑๕; phuk 4: 1B-15B (Northern Thai figures) 1-15, phuk 5: 1B-16B (Northern Thai figures) 1-16; phuk 6: 1B-20B (alphabetical order in Northern Thai) ก-ม; phuk 7: 1B-21B (Northern Thai figures) 1B-9B 1-9, 1B-21B (Thai Number) 4B สี่, 5B ห้า, 6B หก, 7B เจ็ด, 8B แปด, 9B เก้า, 10B สิบ, 11B สิบเอ็ด, 13B-21B (alphabetical order in Northern Thai with figures) 1 ก-9 ก; phuk 8: 1B-19B (alphabetical order in Northern Thai) ก-ภ, 1B-19B (Northern Thai figures) 1-19; phuk 9: 1B-14B (alphabetical order in Northern Thai) ก-ธ, 1B-21B (Northern Thai figures) 1-21; phuk 10: 1B-17B (Northern Thai figures) 1-17; phuk 11: 1B-16B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-14B ก-ก ปลาย, 15B เอ, 16B เทา, 16B (Northern Thai figures) 16.