Tamnan Phra Chao Ton Luang - ตำนานพระเจ้าตนหลวง

Back to the list
Identification
Inv No: 
022_006
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานพระเจ้าตนหลวง, ตำนานพระมหาพุทธรูปเจ้าตนหลวงเมืองพะเยา
Uniform Thai title: 
ตำนานพระเจ้าตนหลวง
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥ cau2 tan hluaṅ
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phra Chao Ton Luang
Scribe Thai script: 
ต่อมคำ
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1309
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1947
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1309 ตัว [ พ.ศ. 2490] เดือนเจียง ขึ้น 13 ค่ำ วัน 2 [จันทร์]
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดน้ำดิบ
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ ทีนี้จักกล่าวตำนานพระชินธาตุมุนีราชถปันนาเมื่อพระพุทธ(เจ้า)ยัง
ธรมานในเชตวันอารามยังเมืองสาวัตถี เมื่อพระมุนีเจ้าตรัสปัญญาสัพพัญญูเป็นพระแล้วได้ 25 วัสสา รตฺติยา ในคืน 1
พระสีหไสยาในคันธกุฏิ ในเชตวันอารามยามจักใกล้รุ่งจึงรำพึงว่า บัดนี้อายุกูได้ 60 ปีเข้ามานี้แล้ว เมื่ออายุได้ 80 ปีก็
จักนิพพานชะแล ควรกูอธิษฐานธาตุย่อยเป็น 3 ประการ…
z. …เหตุว่าบ่มีชาววัดอยู่ปฏิบัติ รักษาอุปัฏฐาก แลหาพื้นตำนานบ่ได้ บ่มีไผรู้สักคนว่าอั้น เหตุนั้นผู้ข้าทั้งหลายจึงได้
พร้อมกันเขียนหนังสือพื้นตำนานแล้ว ได้ใช้หื้อหมื่นอุตตมาชาวเมืองเชียงของเอาออกมาหื้อปรากฏแก่คฤหัสถ์ นักบวช
เจ้าทั้งหลายในเมืองพะเยาที่นั้นแล มหาเถรเจ้าธรรมปาละได้ริสสนาแปงจารึกไว้กับวัดศรีโคมคำเมืองพะเยา ตราบต่อ
เท่า 5,000 วัสสาแล…
Foliation / pagination: 
1B-13B (Northern Thai figures) 1B-11B 1-11, 13B 12