Tamnan Ho - ตำนานห้อ

Back to the list
Identification
Inv No: 
023_008
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานห้อ, ตำนานพระยาอินทาเจ้าฟ้า
Uniform Thai title: 
ตำนานห้อ
Uniform title (transliterration): 
taṃnān hà2
Uniform title (transcription): 
Tamnan Ho
Scribe Thai script: 
น้อยทา
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
no date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดป่าตึงกลางทุ่ง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ พระองค์พุทธตำนานกริทธิสัพพัญญูสัมปันโน พระพุทธศักราชลงว่าได้ 500 ปี เมื่อปีเส็ดปีไค้ต่อกัน
เมื่อใด บุคคลหญิงชายว่าจักเป็นลมตายชะแล แล้วจักได้พลัดพรากจากกันชะแลเดือน 7 พระยาสิงหงราชได้พลัดพราก
จากในเมืองก็จักรบฆ่าฟันกันตาย ไฟก็จักไหม้ปราสาทราชวัง ว่าเดือน 7 เพ็ง ลงมา 9 ค่ำ ก็จักเกิดความทุกข์ในแหล่ง
หล้า มีผีเสื้อจักลงมาลองเอาคนใจบาปแล้วจักตายท่ัวทุกเมืองก็มีแล…
z. …เหตุว่าพระพุทธตำนานสั่งไว้ฉันนี้ หื้อเอาข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้นเทอะ ครั้นว่าพยาธิมาถึงตัวยามใด หื้อเขียน
ชื่อพระเจ้ากกุสันธะ โกนาคมนะ กัสสปะ โคตมะ 4 พระองค์นี้ใส่ใบลานแล้วเอามาเผาไฟ ใส่น้ำใบข่อยหื้อกินหายบัดเดี๋ยว
แล้ว หื้อเอาพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ สลูบ 7 ทีหื้อกินหายบัดเดี๋ยวนั้นแล พระยาอินทร์เจ้าฟ้าบอกลงมาหื้อพากัน
แต้มเขียนไว้คู่บ้านคู่เมือง จึงจักพ้นอันตรายภัยทั้งมวล บุญก็รักษาค้ำชูผู้นั้นชะแล…
Foliation / pagination: 
1B-3B (Northern Thai figures) 1-3