Tamnan Phaen Din Taek (Buddha Tamnan) - ตำนานแผ่นดินแตก

Back to the list
Identification
Inv No: 
023_009
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานแผ่นดินแตก, พุทธตำนาน
Uniform Thai title: 
ตำนานแผ่นดินแตก
Uniform title (transliterration): 
taṃnān phaen1 Tin taek
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phaen Din Taek (Buddha Tamnan)
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
no date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดป่าตึงกลางทุ่ง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ วทฺวา นตฺวา ทภน เจติยํ พา โย จิรนตโย หิ ฯ ที(นี้)กูอินทาจักกล่าวยังพุทธตำนานนี้ กูอินทาจัก
สำแดงหื้อคนมนุษย์ทั้งหลายก็กล่าวว่า ศาสนาพระพุทธเจ้าก็จักก้านกุ่งรุ่งเรืองไปภายหน้า กูอินทาเป็นเค้าพร้อมกับด้วย
เทวบุตร เทวดา ท้าวทั้ง 4พระยาเวสสุวัณ พระยาแถน แลแม่ธรณีรักษาปฐวีแลแม่น้ำคงคา ก็จึงพร้อมกันราธนาเอาเกสา
พระพุทธเจ้าเอาไปไว้อั้นหั้นแล ทีนั้นเทวดาตน 1 เป็นใหญ่แก่เทวบุตร เทวดาทั้งหลายกล่าวว่า ภนฺเต ภควา…
z. …บ้านก็จักก้านกุ่งรุ่งเรืองดังเก่า ถึงเมื่อเดือนจิปีใหม่ในกาลนั้น หื้อเอาคำกูอินทาไหว้ทุกค่ำเช้า หื้อสืบกันไปทุกแห่ง
ทุกที่บ้านน้อยเมืองใหญ่ทั้งหลายด้วยคาถาว่าดังนี้ หื้อว่า ตํ เม ส ที โก มํ สุ เล โส อปฺป นา สุ สุ ปิ อ คํ ตฺติ ปุ วิ สิ เว
กกฺโก คคฺโค นมิหํ หริตเล หลิ ตเย ลิ วิหลนฺติ ปาณา มุ โล หนฺทกํ พุทฺโธ พุทฺธสติ ธมฺโม ธมฺมสติ สงฺโฆ สงฺฆสติ ฯ
คำไหว้สุดนี้แล เรียนเอาไว้ไหว้ทุกค่ำเช้า ก็หากพ้นจากภัยทั้งมวล ก็จักมีอายุมั่นยืนยาวบ่อย่าชะแล…
Foliation / pagination: 
1B-5B (Northern Thai figures) 1-5