Tamnan Kapilawatthu Nakhon - ตำนานกัปปิลวัตถุนคร

Back to the list
Identification
Inv No: 
023_012
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานกัมปิลวัตถุนคร, ตำนานกัปปิลวัตถุ, ตำนานกัมปิลวัตถุ
Uniform Thai title: 
ตำนานกัปปิลวัตถุนคร
Uniform title (transliterration): 
taṃnān kăppilavăthu nagara
Uniform title (transcription): 
Tamnan Kapilawatthu Nakhon
Scribe Thai script: 
ลุงน้อยทา
Donator / sponsor (Thai script): 
ปฐมมูลศรัทธา(ลุงน้อยทา)เป็นประธาน พร้อมด้วยภริยา ลูกเต้าทุกๆ คน
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1321
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1959
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1321 ตัว [พ.ศ. 2502] ปีกัดไค้ วันที่ 6 มีนาคม เดือน 7 ขึ้น 6 ค่ำ วันอังคาร ยาม 7 โมงเช้า

Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดป่าตึงกลางทุ่ง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ กปิลวตฺถุสฺมึ นิโคฺรธอาราเม อถ โข ภควา สากยมุนี อโหสิ ฯ อถ ในกาลเมื่อน้ัน ภควา อันว่าพระ
พุทธเจ้าอันเป็นชาวศากยราชก็อยู่สำราญในนิโครธอารามยังเมืองกปิลวัตถุนคร พระก็ปรารภซึ่งตระกูลทัั้งหลายอันได้ 8
หมื่น 4 พันตระกูล มีพระยาศรีสุทโธทนมหาราชแลนางปชาบดีโคตมีมหาเทวีเป็นเค้าเป็นประธานแก่ชาวศากยะทั้งหลาย
อันได้ 8 หมื่น 4 พันตระกูล พระก็ปวัตติเทศนาธรรมตำนานกปิลวัตถุหื้อมหาอานนท์ไปเมื่อหน้าว่าดังนี้…
z. …ปลายชี้เป็นนั้นมาชี้เขาฝูงนั้น หื้อตกลงมาเอานาคบ่วงบาศก์ผูกไว้ เขาจึงจักย่อมรบกัน ยามนั้นเขาก็จักมาเป็นบริวาร
สร้างเมืองเชียงใหม่แลศาสนาพระพุทธเจ้าหื้อก้านกุ่งรุ่งเรืองมามากนัก ได้ชื่อว่าสุชนาไรเชียงใหม่ ไปหน้าหมื่นชะแล ดูรา
อานนท์ ตำนานกัปปิลวัตถุอันนี้ บุคคลผู้ใดสร้างไว้แลเขียนไว้ไหว้สักการบูชาก็หากจักได้หันหน้าพระยาธัมมิกราช แลได้
ร่วมพระอริยเมตเตยยเจ้าอันจักลงมาเป็นพระภายหน้าหมื่นชะแล ดูราอานนท์เหย…
Foliation / pagination: 
1B-10A (alphabetical order in Northern Thai) 1B-8B ก-ช, 9A ซ, 10A ญ
1B-10A (Northern Thai figures) 1B-8B 1-8, 9A 9, 10A 10