Tamnan Tap Tao - ตำนานตับเตา

Back to the list
Identification
Inv No: 
023_011
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานตับเตา
Uniform Thai title: 
ตำนานตับเตา
Uniform title (transliterration): 
taṃnān tăp tau
Uniform title (transcription): 
Tamnan Tap Tao
Scribe Thai script: 
ไชยเสนาภิกขุ
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1313
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1951
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1313 ตัว [ พ.ศ. 2494] ปีกดยี เดือนยี่ ขึ้น 1 ค่ำ วัน 6 [ศุกร์] ไทยกัดเร้า ยามกลองงาย
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดป่าตึงกลางทุ่ง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ อายุ ภควโต อสีติ ปริพุหวิ อหุ ฯ ภควา อันว่าพระพุทธเจ้า เสฏฺโฐ ตนประเสริฐ เทวมนุสฺสานํ แก่คน
แลเทวดาทั้งหลายพระก็สำราญในป่าเชตวันอาราม อายุพระเป็นเจ้าได้ 80 ปี พระก็จึงรำพึงว่า บัดนี้ อายุกูก็จักเสี้ยงแล้ว
ควรกูไปโผดปาณสัตว์ทั้งหลายเทื่อ ครั้นกูไปแล้วก็จักได้ฉันชิ้นหมูในบ้านจุนทะที่นั้นแล ครั้นว่าพระรำพึงฉันนี้แล้ว ก็พา
เอามหาอานนทเถรเจ้า แลเจ้าโสนะอุตตระ แลพระยาอโศก แลพระยาอินทร์กับทั้งวิสุกรรมเทวบุตรไปตามแคมสมุทร…
z. …ทีนั้นพระยาอินทร์ซ้ำเค่งสายปลายถามวิสุกรรมเทวบุตรว่าบ่ม่วน วิสุกรรมเทวบุตรว่า แก่ก้ีพระราชเจ้าเค่งสายพิณ
สายเคล้าเล่าบ่ม่วนหลาย บัดนี้พระราชเจ้าซ้ำเค่งสายปลาย พระเจ้าว่าบ่ไปรอดเมืองกุสินาราแล้วคา ทีนั้นพระเจ้าจึงเอามา
ฉันหน้อย 1 มหาอานนทเถรเจ้าแล่นเอาไปปลูกไว้วันตกดอยที่นั้นไกลพันวา ผู้ใดได้กินหมากสมอต้นนั้น หาพยาธิบ่ได้โรคา
บ่ได้ชะแล แต่นั้นพระพุทธเจ้าก็อุตสาหะไปตามอันลำบากตราบต่อเท่าถึงกุสินาราแล้วก็นอนอยู่เค้าไม้รัง 2 ต้นแล…
Foliation / pagination: 
1B-6B (Northern Thai figures) 1-6
Subject descriptors or key words