Tamnan Chom Hot - ตำนานจอมหด

Back to the list
Identification
Inv No: 
023_017
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานจอมหด, พุทธตำนานดอยแก้วธาตุชินจอมหด, ธรรมตำนานจอมหดนิทาน
Uniform Thai title: 
ตำนานจอมหด
Uniform title (transcription): 
Tamnan Chom Hot
Scribe Thai script: 
น้อยทา
Donator / sponsor (Thai script): 
ลุงแสน เป็นประธาน พร้อมกับภริยา ลูกเต้าทุกๆ คน
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
2488
Era (manuscript): 
BS
Date (AD): 
1945
Calendar Thai script: 
พ.ศ. 2488 ปีก่าเร้า
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดป่าตึงกลางทุ่ง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ นมามิ สิรสา คือ หัวแห่งข้า นมสิกาโร กริยาอันไหว้ เม แห่งข้าจุงมี ศรีสวัสดี ที่นี้จักกล่าวยังตำนาน
พระยาธรรมิกราชเจ้าก่อนชะแล พระองค์ก็มีดังนี้ ในเมื่อพระพุทธเจ้าแห่งเราเสด็จขึ้นสู่ชั้นฟ้าตาวติงสา เทศนายังอภิธรรมา
แก่เทวบุตรแลเทวดาทั้งอันมี สิริมหามายาเทวบุตร์เป็นต้นแล ในเมื่อสิริมหามายาเทวบุตรถามพระพุทธเจ้าว่าดังนี้ พระ-
พุทธเจ้าจักอยู่นานเท่าใดชา พระพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่า ดูกราสิริมหามายา เทวบุตร…
z. …อภิธรรมา 7 คัมภีร์รอมอักขระได้หมื่น 6 แสน 7 หมื่น 7 พัน ทีฆนิกายมีอักขระล้านแสน 6 หมื่นตัว ปัจฉิมนิกายได้
ตื้อล้าน 6 แสน 6 หมื่นตัว อักขระขุททกนิกายได้ 2 แสน 6 หมื่นตัว สังยุตตนิกายได้ 8 แสนตัว อังคุตรนิกาย 9 หมื่น 5 พัน
7 ร้อย 50 แล นิฏฺฐิตํ สังรอมกันมาตั้งแต่เค้าตราบต่อเท่าเถิงปลายมาแต่ธรรมโศกราชาเป็นเค้าตราบต่อเท่าเถิงปลายมา
จตุทริทธรรมตนถ้วน 4 ได้สังคายนาธรรมในวสาพันถ้วน 4 จักมีภายหน้า บ่อย่าชะแล…
Foliation / pagination: 
1B-7B (alphabetical order in Northern Thai) ก-ฉ
1B-7B (Northern Thai figures) 1-7