Tham Phraya Nu Phueak - ธรรมพระยาหนูเผือก

Back to the list
Identification
Inv No: 
023_016
Bundles: 
1
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
มูสิกาพระยาหนูเผือกรักษาศีล 5 บ่ขาด, ธรรมพระยาหนูเผือกจำศีล
Uniform Thai title: 
ธรรมพระยาหนูเผือก
Uniform title (transliterration): 
dharma braḥyā hnū phīök
Uniform title (transcription): 
Tham Phraya Nu Phueak
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1255
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1893
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1255 ตัว [ พ.ศ. 2436] ปีเปิกสัน เดือน 3 ขึ้น 9 ค่ำ วัน 5 [พฤหัสบดี] ยามแตรขึ้นสู่เที่ยง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดป่าตึงกลางทุ่ง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ อหํ สํวิกฺกิมิคฺคิตุตฺตี อิทํ สตฺถา กปฺปิลวตฺถุ อุปนิสฺสาย นิโคฺรธอาราเม วิหรนฺโตติ สีลทานปารมี วิตํ
อตฺถภยรินฺทํ หิตฺวา อารพฺภ กเถสิ ฯ ฟังราโสตุชนะสัปปุริสะเจ้าทั้งหลาย จงจักตั้งโสตาประสาทสดับรับฟังยังสัทธรรม
เทศนาแห่งพระพุทธเจ้าเยิ่งนี้ ด้วยอธิบายดังเราจักวิสัชนาเมื่อหน้านี้เทอะ สตฺถา อันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้า ปางเมื่อบ่
เข้าสู่นิพพานเทื่อ…
z. …ฟังบูชาด้วยครบยำ คือว่า ข้าวร้อยก้อนช่อขาวร้อยผืน ประทีษร้อยดวง เทียนร้อยเล่มดอกไม้ขาวร้อยดอก แลเครื่อง
บูชานานาต่างๆ ตามศรัทธาแล้ว แลฟังด้วยอันครบยำแท้ดั่งอั้น แม้นว่าจักปรารถนาเอาสมบัติสุขในภวะอันนี้ก็ดี สมบัติ
อันมีในชั้นฟ้าเมืองคนแลนิพพานเจ้าเป็นที่แล้วดั่งอั้นก็ดี ก็จักสมริทธีดังคำปรารถนาแห่งบุคคลผู้มีศรัทธา แลได้สร้างจ้าง
เขียนไว้คำชูศาสนาพระเป็นเจ้าชู่ประการบ่อย่าแท้จริงแล…
Foliation / pagination: 
1A-15A (alphabetical order in Northern Thai) ก-ณ
1A-15A (Northern Thai figures) 1-15
Subject descriptors or key words