Tamnan Nang Phikkhuni - ตำนานนางภิกขุณี

Back to the list
Identification
Inv No: 
024_005
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
นางสินธุระภิกขุณี, ตำนานภิกษุณีชาดก, ตำนานภิกขุณีชาดกเดียว
Uniform Thai title: 
ตำนานนางภิกขุณี
Uniform title (transliterration): 
taṃnān nāṅ bhikkhuṇī
Uniform title (transcription): 
Tamnan Nang Phikkhuni
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1277
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1915
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1277 ตัว [พ.ศ. 2458] ปีดับเหม้า เดือนเจียง ขึ้น 1 ค่ำ วัน 7 [เสาร์] ไทยก่าเร้า ยามกลองงาย
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดดอนปีน
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ สาธโว ดูราสัปปุริสะ จงจักฟังยังอุตตนิทานตำนาน อันนี้ออกแต่เมือง
คุยมา เป็นตัวหนังสือห้อก่อนแล มาแปงออกเป็นภาษาคำเรานี้ไว้หื้อเป็นที่สาธกแก่โลกภายหน้าฉันนี้ ในศักราช 1173 ตัว
ปีร้วงเม็ด เดือน 3 แรม 14 ค่ำ วัน 7 ได้แปงเป็นคำไทยเรามีฉันนี้แล ปฐมยามเมื่อหัวทียังมีนางผู้1 มีชื่อบ่ปรากฏมาเล็ง
เเลหันยังพุทธศาสนา 5,000 พระวสานี้จักหลิ่งคล้อยถอยเถียวไป…
z. …ในกาลนั้น สัตว์ 3 ตัวนั้นก็กลับกลายเป็นลูกอ่อนน้อย 3 คนหั้นแล พั่นดั่งปลาซะเพียนนั้นก็เกิดเป็นกุมารีหญิง 1 ส่วนปู
แลกุ้งนั้นก็เกิดเป็นชายน้อย 2 คนหั้นแล ในกาลนั้น นางภิกขุณีหันสัตว์ 3 ตัวกลายเป็นคนไปด้วยคำสัจจะอธิษฐานแห่งตน
นางภิกขุณีก็มีใจชมชื่นมากนักแล้ว นางภิกขุณีก็เลี้ยงยังเด็กน้อยทั้ง 3 นั้น ไว้ถึงอายุได้ 7 ปีแล้ว นางก็สอนยังกัมมัฏฐาน
ภาวนาหื้อแล้ว ก็ได้ถึงอรหันตาผลก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
1A-24A (alphabetical order in Northern Thai) 1A-13A อะ-อ ปลาย, 14A-24A ก ต้น-โกั
1B-17B (Northern Thai figures) 1-17