Tamnan Suthep - ตำนานสุเทพ

Back to the list
Identification
Inv No: 
024_004
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานสุเทพชาดก, ตำนานสุเทพ, ตำนานพระมหาธาตุเจ้าสุเทพ
Uniform Thai title: 
ตำนานสุเทพ
Uniform title (transliterration): 
taṃnān sudeba
Uniform title (transcription): 
Tamnan Suthep
Donator / sponsor (Thai script): 
ปฐมมูลศรัทธานายตุ่น พร้อมด้วยภริยา ลูกเต้าทุกๆ คน
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1301
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1939
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1301 ตัว [พ.ศ. 2482] ปีกัดเหม้า เดือน 12 ขึ้น 8 ค่ำ วัน 5[พฤหัสบดี] ยามกลองงาย
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดดอนปีน
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ วรชินธาตุ โชเตติ วนฺทิตฺวา สิรสา นาถํ ธมฺมํ สงฺฆฺจ สาธุกํ วาสุเทวมหาธาตุนิทานํ กกฺโถสมหํ ฯ
ข้าไหว้แล้วด้วยดีด้วยสามัตถยะ วาจา จิตฺตย ว่าจิต ยังมีพระพุทธเจ้าตนเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งมวล แลนวโลกุตรธรรม
เจ้า 9 ประการ สิบกับทั้งปริยัติ แลพระสังฆเจ้า 2 ประการ คือ อริยสงฆ์แลสมมุติสงฆ์ด้วยหัวแห่งข้าแล จักกล่าวยังนิทาน
ตำนานพระมหาธาตุสุเทพเจ้าในกาลบัดนี้แล…
z. …เหตุดั่งอั้น คนทั้งหลายหญิงชายฝูงใดไปไหว้นบครบยำ กระทำสักการบูชาด้วยมือสิบน้ิว ด้วยเครื่องกริยามีอาการว่า
ข้าวตอก ดอกไม้จันทน์ มัน คันธะของหอมทั้งหลายก็ดี ด้วยเงินแลคำ เสื้อผ้า แก้วแหวน ข้าวน้ำ โภชนะอาหารทั้งหลายก็ดี
จงระนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าด้วยบทว่า โส ภควา อิติปิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ นี้แล้ว ใส่ใจระนึกไปไจ้ๆ อย่าว่าจักได้ปากจากับ
ด้วยผู้ใดสักคนยามเมื่อผ้งประทักษิณนั้นเทอะ จักปรารถนาเยื่องใดก็หากสมริทธีชู่ประการชะแล…
Foliation / pagination: 
1B-15B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-14B กา ต้น-รา,15B ใบปลาย
1B-14B (Northern Thai figures) 1-14