Mula Ka Phueak - มูลกาเผือก

Back to the list
Identification
Inv No: 
026_003
Bundles: 
1
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
มูลกาเผือก, มูลประทีษตีนกา, ธรรมมูลกาเผือก
Uniform Thai title: 
มูลกาเผือก
Uniform title (transliterration): 
mūla kā phīök
Uniform title (transcription): 
Mula Ka Phueak
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
no date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดป่าเปอะ
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ สาธโว ดูราโสตุชนะนักปราชญ์เจ้าทั้งหลาย ฝูงดีมีประหญาปัญญาวิสารทะอันกล้าคมองอาจ จงตั้งโสตา
ประสาทหูดาฟังยังวจนะคำจาแห่งพระพุทธเจ้าอันจักเทศนาแก้ไขกล่าวยังมูลเค้าเหง้าแห่งปฐมมูลสากสีดวงประทีษตีนกา
แต่ต้นถึึงปลาย หื้อเป็นนิยมนิยายกับด้วยอันกฎหมายยังนามกรชื่อแห่งพระเจ้า 5 องค์พระพี่น้องอันเกิดร่วมท้องแม่เดียว
มา จงจักต้ังหน้าดาฟังธราเพิ่นเหย…
z. …บุคคลผู้มีศรัทธาจงหื้อเอากันฟังยังธรรมเทศนาอเนกชาติกาเผือกอันเป็นเค้าเหง้าแห่งสัพพัญญูทั้ง 5 พระองค์คำ ก็
ด้วยบุญกรรมก็หากจักนำเอาบุคคลหญิงชายทั้งหลายไปสู่ห้องเวียงแก้วมหาเนรพานแก่สูท่านทั้งหลายชู่หญิงชาย นักบวช
ทั้งหลาย บ่อย่าชะแล เทสฺนาวสาเน โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ ในเมื่อแล้วธรรมเทศนาชาดกอันนี้ คนแลเทวดาทั้ง
หลายหมู่บริวารแห่งตปุสสะพลิกะพี่น้องก็ได้ถึงโสดาปัตติผลชู่คน ก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
2B-17B (alphabetical order in Northern Thai) 2B-10B ซี-ซ ปลาย, 11B-17B ญ ต้น-เญ