Tamnan Chadok - ตำนานชาดก

Back to the list
Identification
Inv No: 
026_005
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานชาดกแลได้ยังยอดใบลาน, ตำนานธรรมิกราชวัตถุ, ตำนานชาดก
Uniform Thai title: 
ตำนานชาดก
Uniform title (transliterration): 
taṃnān jāTaka
Uniform title (transcription): 
Tamnan Chadok
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
เดือน 12 ขึ้น 4 ค่ำ วันอาทิตย์ ยามแตรค่ำ
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดป่าเปอะ
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺฺสตฺถุ พุทฺธธมฺเม สงฺฆญจ นตฺวา สิรสา สทา อินฺโท วาทสาตฺรกํ ปฐมํ วกฺขามิ สุณาถ สาธุกนฺติ ดูราโสตุชนะ
สัปปุริสะทั้งหลาย บัดนี้ เราจักกล่าวยังศาสนโอวาทศาสตราแห่งพระศรีอริยเมตเตยยะโพธิสัตว์เจ้าแลอินทาธิราชเจ้าอันใช้
วิสุกรรมเทวบุตรลงมาแต้มเขียนใส่ไว้ในใบลานในวัดพระสิงห์หลวงในเมืองหริภุญไชยมหานพบุรีแต่ก่อนนั้น หื้อแจ้งแก่คน
ทั้งหลายนั้นก่อนแล…
z. …จักหื้อทาน รักษาศีล ฟังธรรม เมตตาภาวนาไปไจ้ๆ ชู่บ้านชู่เมืองชะแล ธรรมิกราชตนนั้นก็จักค้ำชูเลิกศาสนาหื้อชอบ
ชาวเจ้าก็จักหื้อปฏิบัติตามคลองวินัยชู่แห่งชะแล บุคคลหญิงชายทั้งหลายก็ดี ชาวเจ้าก็ดี ท้าวเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็ดี ก็
ควรฟังจำไว้หื้อม่ันแล้วรีบใส่ใจกระทำบุญด้วยตนด้วยปากด้วยใจ หื้อละเสียยังกรรมอันเป็นบาปเป็นเวรเสียไจ้ๆ หื้อได้
พ่ำเพ็งทาน ศีล ภาวนา อย่าขาดอย่าได้ประมาทสังสักอันนั้นจงมีเทอะ…
Foliation / pagination: 
1B-12B (alphabetical order in Northern Thai) ส ต้น-ส ปลาย