Tamnan Kham So Ham Chao 7 Phra Ong - ตำนานคำซอฮ่ำเจ้า 7 พระองค์

Back to the list
Identification
Inv No: 
029_003
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานเจ้า 7 พระองค์, คำซอฮ่ำเจ้า 7 พระองค์
Uniform Thai title: 
ตำนานคำซอฮ่ำเจ้า 7 พระองค์
Uniform title (transliterration): 
taṃnān gāṃ Jà Hāṃ1 cau2 7 braḥ àṅga’
Uniform title (transcription): 
Tamnan Kham So Ham Chao 7 Phra Ong
Scribe Thai script: 
พ่อเขียว ศรัทธาวัดศรีสุพรรณ (ปงสนุก)
Donator / sponsor (Thai script): 
นายสิงธอร อาจารย์วัดศรีดอนแก้ว
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
2502
Era (manuscript): 
BS
Date (AD): 
1959
Calendar Thai script: 
พ.ศ. 2502 ปีไค้ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ วันอาทิตย์ เวลาบ่าย 2 ครึ่ง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดศรีสุพรรณ
Beginning and end: 
a. สัตรัตนตราอัยกาตั้งเหง้าจักก่อเค้าไขนิทาน จงหื้อเข้าใจรู้ด้วยญาณโวหาร ค่อยดาฟังยอดตำนานเจ้า 7 พระองค์เป็น
เหง้าเสวยรัฐแก่เมืองล้านนาไทย เจ้าเป็นเค้าแก่นบุญชุ่มประจญแพ้ยังข้าศึกศัตรูโขงมนุษย์ชมพูปราบผับแผ่นด้าว 7 พระ
องค์กษัตริย์เหง้าท้าวตนปราบด้าวเมืองพิงค์มาอุดมสมริทธีในเจตใจ จึงตามคำคระนิงมิ่งมักเกิดได้แทกเทียมทั้งเพียงดั่ง
เมืองสวรรค์ทั้ง 5 วาดไว้ เพศพึงมีเทียมวัฏฏังคุลีราชาเจื่องเจ้าตามธรรมเทเทศน์ไว้…
z. …ขอสุขแลส่วนสมภารธิราชภููบาลอยู่เหนือหัวข้าพอโปรดเลี้ยงไว้สืบเอาบุญ จงหื้อเป็นคุณบุญศีลใหญ่กว้างเหมือนท่า
ท้างอโนมา ผูกแปลงเป็นคำจาชื่อว่าแสนปัญญา มีญาณอันกว้างมาริสสนาเจ้าสมเสพสร้างตามตำนาน 7 พระองค์คำเจ้า
ชุบย้อมชื่นชามลายบ่งามเหตุตามืดเฒ่า ส่วนชื่อเค้าแต่ครูบามาถปันนาตั้งเหง้านามเค้าชื่อว่าชลำหนานเธ ปัณฑิเตจงเข้า
ใจแจ้งชุผู้ชุใหญ่น้อยชายหญิง คำคระนิงหากสุดเสี้ยงหนี้ ข้าขอยอบยั้งปลงวางคำเสียก่อนแลเจ้าเหย นายเหย…
Foliation / pagination: 
1B-42B (Northern Thai) 1B-9B 1-9, 9B-39B 10-40, 40B 41, 41B 42
Subject descriptors or key words