Tamnan Phra Buddha Rup Chao Doi Chom Kitti - ตำนานพระพุทธรูปเจ้าดอยจอมกิตติ

Back to the list
Identification
Inv No: 
029_002
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
พุทธตำนานพระพุทธรูปเจ้าดอยกิตติ, พุทธตำนานพระพุทธรูปเจ้าดอยจอมกิตติ
Uniform Thai title: 
ตำนานพระพุทธรูปเจ้าดอยจอมกิตติ
Uniform title (transliterration): 
taṃnān braḥ buddha rūpa cau2 dàj càm kitti
Uniform title (transcription): 
Tamnan Phra Buddha Rup Chao Doi Chom Kitti
Scribe Thai script: 
พระครูญาณวิไชโย เจ้าอาวาสวัดดอยกิตติ
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1314
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1952
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1314 ตัว [พ.ศ. 2495] ปีเต่าสี เดือน 10 แรม 5 ค่ำ วัน 7[เสาร์] ยามบ่าย 3 โมง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดดอยกิตติ / วัดศรีสุพรรณ
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ เอกํ สมยํ ภควา วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ภควา อันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเรา เมื่อยัง
ธรมานสถิตสำราญอยู่ในป่าเชตวันอารามแห่งนายอนาถปิณฑิกสะมหาเศรษฐีหากสร้างหื้อเป็นทานวันนั้น ยังมีสมัยกาล
คาบ 1 พระพุทธเจ้าก็มีอัชฌาศัยใจมักใคร่ไปจระเดินโปรดยังปาณสัตว์ในปัจจันตประเทศ จึงเรียกหามายังพระมหาอานนท์
ตนคุรุอุปัฏฐากว่า ดูกราอานนท์…
z. …ดูกราอานนท์ กูตถาคตได้อนุญาตหื้อมาณพสร้างยังพุทธพิมพาสารูปแห่งตถาคตเมื่อยังธรมานไป่เข้าสู่นิพพานเทื่อ
ไว้ในบนดอยที่นี้แล เมื่อกูตถาคตเสด็จมาถึง สารูปองค์นี้ปรากฏเป็นดั่งมีจิตวิญญาณฉันนี้เป็นอันวิเศษยิ่งนัก ภายหน้าเขา
ลูกนี้จักได้ชื่อว่าดอยกิตติ จักมีภายหน้าหมื่นชะแล ครั้นว่าพระพุทธเจ้ากล่าวเทศนาแก่พระมหาอานนท์ทำนายไว้ดังนี้แล้ว
ก็สั่งอำลามาณพผู้นั้นแล้ว ก็เสด็จจระเดินโปรดสัตว์โลกทั้งหลายไปตามพุทธจริยาแห่งตน ก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
1A-5A (Northern Thai figures) 1A 5, 2A 4, 3A 3 ,4A 2 ,5A 1
Subject descriptors or key words