Tamnan Muang Kham - ตำนานม่วงคำ

Back to the list
Identification
Inv No: 
029_010
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานม่วงคำ
Uniform Thai title: 
ตำนานม่วงคำ
Uniform title (transliterration): 
taṃnān muaṅ1 gaṃ
Uniform title (transcription): 
Tamnan Muang Kham
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
No date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดศรีสุพรรณ
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ นโม มักว่า นมสิกาโร กริยาอันนบน้อมไหว้ เม แห่งข้า อตฺถุ จงจักมี ตสฺส ภควโต ตนแห่งพระพุทธเจ้า
ตนนั้น อรหโต ตนเป็นที่จั้งท่ีพึ่งแก่โลกทั้ง 3 คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลกทั้งมวล พระก็สถิตสำราญอยู่ในป่าเชตวันอาราม
กับเจ้าภิกขุทั้งหลายได้ 1,500 พระองค์ก็มีแล ทีนั้นเจ้าภิกขุทั้งหลายก็มาปุจฉาโจทนากันไปมาว่า เจ้าภิกขุตนหนึ่งมัก
อาศัยซึ่งป่าไม้หิมพานต์อันเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีแล…
z. …พรานป่าวันนั้น คือ หากมาได้กาฬุทายีบัดนี้แล ผีเสื้อห้วยวันนั้น คือ หากมาได้อังคุลิมาลในกาลบัดนี้แล พระยาอินทา
อันเอาหมาไปส่งสการวันนั้นแล้วเอาข้าวของใส่หีดไว้วันนั้น คือ หากได้อนุรุทธเถระในกาลบัดนี้แล เสสาเศษเหลือกว่านั้น
คือ มาได้บริษัททั้งสี่ คือว่า ภิกขุแลภิกขุณีในกาลบัดนี้แล พระยาปรัมมโคสาวันนั้น อหํ เอวํ โลกนาโถ คือ หื้อมาได้ตนกู
พระตถาคตตนเป็นที่จั้งที่พึ่งแก่โลกทั้ง 3 ในกาลบัดนี้แล…
Foliation / pagination: 
1B-4B (alphabetical order in Northern Thai) 1B-4B จ ต้น-จี
1B-33B (Northern Thai figures) 1B-5B 1-5, 6B-33B 5-30
1B-B (Central Thai figures) 6B-9B ๕-๘
Subject descriptors or key words