Khuru Tham - คุรุธรรม

Back to the list
Identification
Inv No: 
029_007
Bundles: 
1
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
กุลุธรรม, คุรุธรรม
Uniform Thai title: 
คุรุธรรม
Uniform title (transliterration): 
guru dharma
Uniform title (transcription): 
Khuru Tham
Scribe Thai script: 
พ่อน้อยอ้ายพันสุวรรณ
Donator / sponsor (Thai script): 
มูลศรัทธาพ่อเขียว
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1317
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1955
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1317 ตัว [พ.ศ. 2498] ปีเม็ด เดือน 11 แรม 11 ค่ำ วันอาทิตย์
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดศรีสุพรรณ
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ อิทํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโน สตฺถา สิมิสฺวสฺสสิริวุฒิสิตฺถา โอวาทคาถานุสาสินี เทวาติสุชนคุรุธมฺมํ
อารพฺภ กเถสิ สตฺถา สัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นครูแก่โลกเทียนย่อมโปรดยังสรรพสัตว์โลกหื้อข้ามพ้นจากโอฆะวัฏสงสาร
พระก็อยู่สำราญในเชตวันอาราม เทเสสิ พระก็เทศนายังคุรุธรรม แลองค์ 1 อันรักษาศีล 5 แลศีล 8 แลพ่ำเพ็งจำเริญภาวนา
กระทำบุญหื้อถูกลักษณะหื้อแจ้งแก่คนหญิงชายทั้งหลาย แลเทวดาสมณพราหมณ์ทั้งหลาย…
z. …เหตุนั้นจักหื้อตนมันฉิบหายชั่วนี้ชั่วหน้านั้นชะแล ครั้นว่ามันตายก็จักได้ไปเกิดในอบายทั้ง 4 มีนรกเป็นเรือนตนอยู่
ทุกเมื่อแท้ชะแล บุคคลหญิงชายทั้งหลายจงรำพึงดูตามธรรมคำสอนแห่งพระตนเป็นเจ้าอันนี้แล้ว พึงรักยำตนแลชีวิตแห่ง
ตนแห่งท่่านทุกคนด้วยอันใส่ใจรัก แลรักษาศีลฟังธรรม กระทำบุญหื้อทาน เมตตา ภาวนาไปไจ้ๆ ตามสติวิสัยแห่งตนอย่า
ขาดอย่าประมาทยังกุศลธรรมดวงประเสริฐทั้งมวลสักอันเทอะ…
Foliation / pagination: 
1B-12B (Northern Thai figures) 1-12 ใบถ้วน