Tamnan Fa Koeng Fa Ruea - ตำนานฝาเกิ้งฝาเรือ

Back to the list
Identification
Inv No: 
029_008
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานฝาเกิ้ง, ตำนานฝาเกิ้งฝาเรือ, ตำนานผาเกิ้ง
Uniform Thai title: 
ตำนานฝาเกิ้งฝาเรือ
Uniform title (transliterration): 
taṃnān Fā köṅ2 Fā rīö
Uniform title (transcription): 
Tamnan Fa Koeng Fa Ruea
Scribe Thai script: 
พ่อน้อยอ้าย
Donator / sponsor (Thai script): 
ศรัทธาพ่อเขียว บ้านปงสนุก
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
2508
Era (manuscript): 
BS
Date (AD): 
1965
Calendar Thai script: 
พ.ศ. 2508 ปีดับไส้ เดือนยี่ แรม 9 ค่ำ วันพุธ ไทยร้วงเร้า
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดศรีสุพรรณ
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ น กาโร กกุสนฺโธ จ โม กาโร โกนาคมโน พุทฺธ กาโร กสฺสโป พทฺธา กาโร โร กฺยปุงฺคโว ย กาโร อริย-
เมตฺเตยฺโย ปฺจพุทฺธา นมามิหํ สจฺจคนฺธาคิรี ตสฺมา สจฺจคนฺโธ น จิตฺโต สจฺจคฺนธสฺส อิสิสฺส เทเสสิ ปาทาเจติยํ
อหํ อันว่าข้า นมามิ ก็ไหว้ จตุปาทํ ยังบาทพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ด้วยอันครบยำแล จักกล่าวตำนานพระบาทเจ้า
อันมีในเขารังรุ้ง ยังมีพระมหาสวามีเจ้าพูก่ำตน 1 เปนครูมหาเถรเจ้าวัดเชียงยืน เอาแต่เมืองลังกาโพ้นมาแล…
z. …ธาตุฝ่ามือขวากับเกสาเส้น 1 ไว้ดอยขุมเมืองพยาก ธาตุแขนขวาไว้ดอยกิตติเชียงแสน นิ้วมือซ้ายทั้ง 5 ไว้เชียงราย แขนซ้ายไว้ดอยภูขวางพะเยา ดูกคอก้ำหน้าก้ำหลังไว้ลำปางละคร ข้อมือซ้ายไว้เมืองน่าน แขนซ้ายไว้ท่าสอย ศอกซ้าย
ไว้ท่าทรายหน้าผากก้ำซ้ายไว้ดอยเกิ้ง ธาตุกระหม่อมก้ำขวาไว้มหาธาตุเมืองละพูน ธาตุดูกคางก้ำขวาไว้กู่คำหลวง ฝ่า
มือทั้งมวลฝ่าไว้โชติอาราม คือเจดีย์หลวงเชียงใหม่ ฐานะที่อื่นเท่าไว้ธาตุย่อยบ่นิยมแล…
Foliation / pagination: 
1B-29B (Northern Thai figures) 1-29
Subject descriptors or key words