Tamnan Chiang Saen [phuk 1, 3, 4] - ตำนานเชียงแสน

Back to the list
Identification
Inv No: 
030_002
Bundles: 
3 out of 5
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ธรรมตำนานเชียงแสน, ตำนานเชียงแสน, ตำนานเมืองโยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีเชียงแสน [4]
Uniform Thai title: 
ตำนานเชียงแสน
Uniform title (transliterration): 
taṃnān jīeṅ sèn
Uniform title (transcription): 
Tamnan Chiang Saen
Scribe Thai script: 
Phuk 1: น้อยมืด อุทธโยธา. Phuk 3: น้อยมืด อุทธโยธา. Phuk 4: พ่อหนานวังเขื่อน
Donator / sponsor (Thai script): 
Phuk 1: แม่ตุ่น ถวายทานไว้เดือนยี่เพ็ง 2504. Phuk 3: ศรัทธานายแสน พินิจสุวรรณเป็นประธาน พร้อมภริยา ลูกเต้าทุกๆ คน. Phuk 4: น้อยฟอง นางพัน
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
2504
Era (manuscript): 
BS
Date (AD): 
1961
Calendar Thai script: 
Phuk 1: วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2504 ปีฉลู เดือน 11 แรม 4 ค่ำ วันพุธ ปีเป้า
Phuk 3: วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2504 ปีฉลู เดือน 11 ขึ้น 12 ค่ำ วันพุธ ปีเป้า
Phuk 4: พ.ศ. 2504 ปีร้วงเป้า เดือน 11 ขึ้น 8 ค่ำ วัน 7 [เสาร์] ยามกินข้าวงาย
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแม่สุก
Beginning and end: 
Phuk 1: a. สะน้อยก่อนแล ในเมื่อกัปอันก่อนนั้นจักไปเสี้ยงนั้น ครั้นว่ามณฑลแห่งพระสุริยะอาทิตย์ดวงถ้วน 7 นั้นออกมาพร้อม
ยามใด ก็เกิดเป็นไฟอันใหญ่ไหม้ซะร่างแต่พื้นมหาเวจีนรกพู้นขึ้นมาแล้ว ก็ไหม้ยังแผ่นพสุธา ธรณี น้ำสมุทร คงคาน้ำ อโน-
ตัตตะมหาสระ แลเขาเสเนโร ชั้นฟ้าทั้ง 6 ก็ไหม้เสี้ยงขึ้นไปถึงชั้นพรหมอันชื่อว่าอาภัสสรานั้นถึง 7 คาบ บาลีว่า สตฺตอคฺคิ
ว่านั้นแล ยามนั้น เทวโลก แลมนุษยโลกทั้งหลาย สัตว์นรกอเวจี…
z. …ไปโคจรคามบิณฑบาตเอาเมืองรถีลากับด้วยเจ้าภิกขุทั้งหลายแล้ว เสด็จมาด้วยลวงอากาศด้วยอิทธิริทธีญาณ ก็มา
สถิตยังคูหาถ้ำที่นั้นแล ก็กระทำปัจจะเอาภัตรกิจฉันข้าวที่นั้นบอรมวนแล้ว พระพุทธเจ้าบ่มีน้ำจักกินกับข้าว ยามนั้น
เทวดา 5 ตนก็ถือเอายัง อุทกํ ไหน้ำมาทั้ง 4 ทิศ ก็เอามาหื้อแก่พระพุทธเจ้า ฉันน้ำแล้วก็เทศนามาลียะโมทนาแก่เทวดา
ทั้ง 4 ตนนั้นแล้ว ก็ได้เสวยอานิสงส์ส่วนบุญหื้อน้ำเป็นทานแล้วก็ได้อยู่ยังวิมาน…
Phuk 3: a. เป็นประธานนี้ ขอจงหื้อผู้ข้าทั้งหลายได้หันหน้าเจ้าสุวรรณทวารมุกขกุมารหลานรักแห่งผู้ข้าอันหาโทษบ่ได้สักอันแล
พระยาอินทาปถนมราชตนพ่ออันเป็นเจ้าแต่เมืองโพธิสารหลวงที่นั้น มีอาชญาหื้อพารี้พลเสนาผู้ใจบาปเอาไปไหลน้ำเสีย
นั้นแด่เทอะว่าอ้ัน ก็อธิษฐานซึ่งเทวบุตรเทวดาอารักษ์ทั้งหลาย ก็กล่าวว่า สุวณฺโณ วา สุรนนฺต โภนฺโต เทวสงฺฆาโย
ดูราเทวบุตร เทวดา อินทา พรหม ยมราชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4…
z. …แลเอาบาตรไปจระเดินบิณฑบาตได้ 3 เรือนแล้ว ลำดับไปถึงคุ้มน้อยแห่งพระยาขอมดำแล้ว ท่านก็เข้าไปเพื่อจักไป
บิณฑบาตหั้นแลก็ไปยืนอยู่กลางข่วงคุ้มที่นั้นแล เมื่อนั้นพระยาขอมเล็งหันแล้วก็ถามพวกหมู่คนรังทั้งหลายว่า สามเณร
ที่ใดบิณฑบาตข้าวนั้นชา เมื่อนั้นพวกรังทั้งหลายก็ไหว้ว่า เทว ข้าแด่หากเป็นสามเณรลูกชาวสีทวง แลว่าอั้น เมื่อนั้น
พระยาขอมดำก็เคียดแล้วกล่าวว่า ลูกข้าส่วยว่าพ้อยเข้ามาคุ้มพระองค์กูดั่งฤๅชา…
Phuk 4: a. นโม ตสฺสตฺถุ สูอย่าเอาข้าวกูไปใส่บาตรหื้อมันเนอว่าอั้น เมื่อนั้น เจ้าสามเณรน้อยตนนั้นได้ยินคำพระยาขอมดำนั้น
แล้ว ก็บังเกิดอิจฉามานะโกธะในใจแล้ว ก็ถอยหนีจากคุ้มพระยาขอมดำแล้ว ก็ออกเวียงไปหนวันตกช้วยเหนือแล้วขึ้น
สู่ดอยกู่แก้วแล้วกระทำประทักษิณไหว้มหาธาตุเจ้าแล้ว ก็เจาะบาตรใส่หัวแล้ว ก็ถวายหื้อเป็นทานทั้ง(บาตร)แลทั้งข้าว
นั้นแก่มหาธาตุเจ้าแล้ว แล้วก็ตั้งคำปรารถนาว่าตั้งแต่นี้ไป 7 วันไปหน้านี้…
z. …เท่าว่าเขาทั้งหลายอสัทธรรมบ่มีใจใสศรัทธาละแก้วทั้ง 3 ประการ ศาสนาหม่นหมองบ่รุ่งเรียงแล กล่าวห้องมหานิทาน
เมืองโยนกนครราชธานีชัยบุรีศรีช้างแสนทั้งมวลตั้งแต่ปฐมมูลสิงหน(ติ)ราชกุมารลุกแต่เมื่อราชคฤห์นครหลวงไทยเทศ มา
ตั้งหื้อเป็นเมืองพันธุสีหนครต่อรอดพระพุทธเจ้าแห่งเราได้ดำรัสตรัสประหญาสัพพัญญูแล้วก็เสด็จมาโผดแล้วลวดกลายเป็น
เมืองโยนกนครไชยบุรีศรีเชียงแสนต่อเจ้ามาตั้งเป็นเวียงเปิกสาแล้วอยู่มาได้ 93 ปีนี้แล…
Foliation / pagination: 
Phuk 1: 2B-10B (Northern Thai figures) 2-10; 2B-10B (Central Thai figures) ๑-๑๐.
Phuk 3: 1B-14B (Northern Thai figures) 1-14; 1B-14B (Central Thai figures) ๑-๑๔
Phuk 4: 1B-7B (alphabetical order in Northern Thai) 1B อ; 1B-7B (Central Thai figures) 1B-5B 1-5, 7B-14B 6-13; 1B-7B (Northern Thai figures) 1B-5B ๑-๕, 7B-14B ๖-๑๓.
Subject descriptors or key words