Tamnan Nang Chamathewi - ตำนานนางจามเทวี

Back to the list
Identification
Inv No: 
034_004
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานพระฤษีเจ้าสุเทพใช้นายควยะไปขอราธนานางจามเทวีมาเป็นพระยาสร้างเมืองหริภุญไชย, ตำนานนาง
จามเทวี
Uniform Thai title: 
ตำนานนางจามเทวี
Uniform title (transliterration): 
taṃnān nāṅ cāmadevī
Uniform title (transcription): 
Tamnan Nang Chamathewi
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1315
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1953
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1315 ตัว [พ.ศ. 2496] ปีก่าไส้ เดือนยี่ ขึ้น 6 ค่ำ วัน 5 [พฤหัสบดี] ยามกลองงาย
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแม่คำน้ำลัด
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ทีนี้จักจาด้วยนิทานตำนานอันเจ้าสุเทพฤษีก่อนแล ในเมื่อจุลศักราชได้ 700 ตัว พระฤษีเจ้าตนชื่อว่า
สุเทพฤษีเอาดอกจุมปาเหลือง 5,000 ดอกก็ขึ้นเมือไหว้พระเกศแก้วจุฬามณี พระยาอินทร์ก็มาไหว้พระเกศแก้วจุฬามณี
ก็มาหันพระฤษีเจ้าลุกแต่ที่ใดมาชา เจ้ากล่าวว่าเราลุกแต่มนุษยโลกเมืองคนพู้นมา เจ้าฤษีจึงถามพระยาอินทร์ว่าเทวบุตร
เทวดาทั้งหลายมาสนุกชมชื่นยิน(ดี)โห่ร้องเดือดอันหาประมาณบ่ได้ จักเป็นฉันใดชา…
z. … พระยาก็เจียรจากับด้วยมันหั้นแล ก็จึงว่าฉันนี้ ดูรานายควยะ กิจทั้งมวลอันควรหื้อแก่ลูกกูเป็นนางท้าวนางไทยใน
เมืองขุนน้ำโพ้นกูก็แต่งดาแล้วชู่อัน นายควยะ ว่าด้วยลูกกูเมือเทอะควรชะแล ท่านนายควยะกล่าวว่า ข้าแห่งมหาราชเจ้า
หื้อผู้ข้าเมือแลสั่งสอนผู้ข้าแล ข้าก็จักตามคำก็จักนำเอาลูกแห่งมหาราชเจ้าเมือเป็นแก่ชาวเมืองหริภุญไชยหนขุนน้ำโพ้น
ก็ควรแท้ดีหลีแล นายควยะก็ไหว้พระยาแล้วก็ลงมาสู่ที่จอดแห่งตนก็มีวันนั้นแล…
Foliation / pagination: 
B1-B23 (alphabetical order in Northern Thai) B1-B14 ก ต้น-ก, B15-B23 ข ต้น-ไข
B1-B23 (Northern Thai figures) 1-23