Tham Ya Khwan Khao - ธรรมย่าขวัญข้าว

Back to the list
Identification
Inv No: 
035_003
Bundles: 
1
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ธรรมย่าขวัญข้าวนางโพสพ, ธรรมย่าขวัญข้าว
Uniform Thai title: 
ธรรมย่าขวัญข้าว
Uniform title (transliterration): 
dharma yā1 khvăṇ khāv2
Uniform title (transcription): 
Tham Ya Khwan Khao
Scribe Thai script: 
สีโหม
Donator / sponsor (Thai script): 
ศรัทธา แม่วันดี นิสสประพันธ์ สร้างถวาย
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
2510
Era (manuscript): 
BS
Date (AD): 
1967
Calendar Thai script: 
พ.ศ. 2510
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดพระเจ้าล้านทอง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ อิทํ ธมฺมเทสนํ มหาราชคเห นามลํ ตทา กาเล ทายโก ตทา พุทฺโธ นมามิ ชมฺพูทีเป อคฺคสาวเก
อภูตโร ตทา กาโล นาม อโหสิ สาธโว ฟังดูราสัปปุริสะทั้งหลาย จงจักฟังยังรสธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าอันนี้เทอะ
ตทา กาเล ยังมีสมัยคาบ 1 สตฺถา สัพพัญญูพระพุทธเจ้าแห่งเราก็นั่งอยู่เหนือแท่นแก้วบัลลังการในเมืองราชคฤหนคร
ก็เทศนาธรรมแก่หมู่คนแลเทวบุตรเทวดาทั้งหลาย อันมีพระยาร้อยเอ็ดเมืองเป็นประธานกับทั้งบริษัท 4 จำพวก…
z. …อันว่าภิกขุแลภิกขุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายก็ได้ถึงธรรมวิเศษมีประเภทว่า โสดา สกิทาคา อรหันตาตามบุญสมภาร
แห่งตนอันได้กตาธิการมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแล ส่วนว่าเทวบุตรเทวดา อินทรา พรหม แลท้าวจตุโลก กุมภัณฑ์ แลคนธรรพ์
ยักษ์ทั้งหลายก็สาธุการไหว้พระพุทธเจ้าแล้วก็ยกย่างย้ายค้ายที่นั้นแล้วก็ไปสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแล ส่วนอันว่าพระยา
อินทราก็เสด็จขึ้นไปสู่ที่อยู่แห่งตนภายบนชั้นฟ้าตาวตึงสาสวรรค์เทวโลกก็มีแล…
Foliation / pagination: 
A1-A6 (Northern Thai figures) A6 1, A5 2, A4 3, A3 4, A2 5, A1 ใบ 6