Tamnan That Ha Lang - ตำนานธาตุ 5 หลัง

Back to the list
Identification
Inv No: 
037_009
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานธาตุ 5 หลัง, พระมหาชินธาตุ 5 หลัง
Uniform Thai title: 
ตำนานธาตุ 5 หลัง
Uniform title (transliterration): 
taṃnān dhātu 5 hlăṅ
Uniform title (transcription): 
Tamnan That Ha Lang
Scribe Thai script: 
ภิกษุอินทร์แก้ว
Donator / sponsor (Thai script): 
ศรัทธาลุงกอง พร้อมด้วยลูกหลานทุกคน
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1309
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1947
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1309 ตัว [ พ.ศ. 2490] ปีเมืองไค้ เดือนเจียง ขึ้น 5 ค่ำ วัน 1 [อาทิตย์] บ่าย 5 โมง
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดวาลุการาม (ป่าแงะ)
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ ฯ สุตฺตํ นมตฺติ อิทํ สตฺถา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม อถโข อายสฺมา มหา
โมคฺคลฺลาโน ภควนฺติ ทุสิถตุกาโม โหติ สพฺเพ เทวามนุสฺสาทีนิ กึ โหติ ดังนี้ ภควา อันว่าพระพุทธเจ้าตนล้ำเลิศประ-
เสริฐกว่าคนแลเทวดาทั้งหลาย วิหรติ ก็อยู่สำราญในเชตวันอาราม อันเป็นอารามแห่งนายอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐี อันมี
ในที่ใกล้เวียงสาวัตถีที่นั้นแล
z. …พระพุทธเจ้าก็ไปนอนอยู่สำราญในหว่างไม้รังสองตน ก็อาศัยมีร่มไม้สะคราญ พระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานวันนั้น จึงจัก
ตั้งไว้ยังตำนานอันนี้ไว้หื้อเป็นไม้ไต้ส่องโลกาแลนา โอวาทานุสาสินีอันนี้อันจักมีในอนาคตภายหน้าแก่ภิกขุ แลบริษัททั้ง-
หลาย หญิงชายน้อยใหญ่จงจักเอากันไปใจจำจ่ือตามตำนานธรรมไจ้ๆ ค่อยเอากันจำไว้ แม่นบ่ได้หันก็ระนึกคึดนมัสการ
ยังมหาชินธาตุเจ้าทั้ง 5 หลัง อันกูพระตถาคตหากเฉพาะซึ่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อหื้อได้ว่ายรอดจอดถึงอมตมหานิพพานด้วย
ประการดังกล่าวมานี้แล…
Foliation / pagination: 
B1-B15 (alphabetical order in Northern Thai) ก-ณ
B1-B15 (Northern Thai figures) 1-15
Subject descriptors or key words