Tamnan Kappilawatthu Thon - ตำนานกัปปิลวัตถุโทน

Back to the list
Identification
Inv No: 
037_011
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ธรรมตำนานกัปปิลวัตถุ, ตำนานกัปปิลวัตถุ, ธรรมตำนานกัปปิลวัตถุโทน
Uniform Thai title: 
ตำนานกัปปิลวัตถุโทน
Uniform title (transliterration): 
taṃnān kăppilavătthu don
Uniform title (transcription): 
Tamnan Kappilawatthu Thon
Scribe Thai script: 
สรีมูน
Donator / sponsor (Thai script): 
ศรัทธาน้อยปัน สุธาไซ นางสวน พร้อมกับลูกเต้า พ่อแม่ พี่น้องทุกๆ คน
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1343
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1981
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1343 ตัว [พ.ศ. 2524] ปีรวงเร้า เดือน 12 ขึ้น 3 ค่ำ วัน 3 [อังคาร]
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดวาลุการาม
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺสตฺถุ กปฺปิลวตฺถุตสฺมึ นิโคฺรธอาราเม อถ โข ภควา สากฺยมุนี อโหสิ ในกาลเมื่อน้ัน ภควา อันว่าพระพุทธเจ้า
เมืองกัปปิทธะเจ้าอันเป็นชาวศากยะราช ก็อยู่สำราญในนิโครธอารามยังเมืองกัปปิลวัตถุนคร พระก็ปรารภซึ่งตระกูลทัั้ง-
หลายอันได้ 8 หมื่น 4 พันตระกูลลวัตถุธรรม มีพระยาศรีสุทโธทนะมหาราช แลนางปชาบดีโคตมีมหาราชเทวีเป็นเค้าเป็น
ประธานแก่ชาวศากยะทั้งหลายได้ 8 หมื่น 4 พันตระกูล…
z. …จักเอาไม้เท้าเค้าช้ีตายปลายชี้เป็นนั้น มาชี้เขาฝูงนั้นหื้อตกลงมา เอานาคบ่วงบาศก์เขาผูกไว้เขาจึงหยุดรบกัน ยาม
นั้นเขาก็จักมาเป็นบริวารสร้างเมืองเชียงใหม่ แลศาสนาพระพุทธเจ้าหื้อก้านกุ่งรุ่งเรืองมากนัก ได้ชื่อว่าสุชนาลัยเชียงใหม่
ไปภายหน้าหมื่นชะแล ดูราอานนท์ ตำนานกัปปิลวัตถุนี้ บุคคลผู้ใดได้สร้างไว้แลเขียนไว้ไหว้สักการบูชา ก็หากจักได้หัน
หน้าพระยาธรรมิกราชแลได้ร่วมพระอริยเมตเตยะอันจักลงมาเป็นพระภายหน้า หมื่นชะแล…
Foliation / pagination: 
B1-A10 (alphabetical order in Northern Thai) ก-ญ
B1-A10 (Northern Thai figures) 1-10